TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działki położonej przy ulicy Strumień w ZawierciuPrzedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Strumień oznaczona na mapie 7 obrębu Blanowice , działka nr 2150/2.Pow. 1.598 m2Księga wieczysta KW 20 788Kształt działki - regularnyOpis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowanaRodzaj użytku według ewidencji gruntów - łąka klasy III i IVCena wywoławcza działki wynosi - 13.444,- + 22% podatek VATWadium - 1. 700,- złMinimalne postąpienie - 170,- złPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W chwili obecnej teren, na którym położona jest działka wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 31. 12.2003 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego stracił moc obowiązującą.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka w części północnej znajduje się w obszarze terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego, przewaga zabudowy o niskiej intensywności.

Południowa część działki znajduje się na terenie zieleni nieuporządkowanej z przewagą zieleni niskiej, o szczególnych walorach ekologicznych.W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości -

1.700,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1142 1000000800653354 lub w gotówce

w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 24 lutego 2005 r. do

godz. 12.00.Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Gminy - Referat Zamówień Publicznych , pok. nr 225 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu ,

tel.(0-32) 67-216-61 do 63 wew. 221.Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl