TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w ZawierciuPrzedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Piłsudskiego oznaczona na mapie 27 numerami:- 131/2 o pow, 304 m2

- 132/1 o pow. 279 m2Pow. ogólna 583 m2Księga wieczysta KW 24 690Kształt nieruchomości - regularnyCena wywoławcza nieruchomości - 42.734,- złWadium - 4.300,- złPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

W chwili obecnej teren, na którym położona jest nieruchomość wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność..W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia teren ten został określony jako „ teren potencjalnego rozwoju usług publicznych o znaczeniu miejskim oraz ponadmiejskim , a także usług komercyjnych”W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.Rodzaj użytków wg ewidencji gruntów - grunty budowlane.Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu następuje z przeznaczeniem pod drogi, parkingi i układ komunikacyjny.Termin zagospodarowania - 1 rok od daty podpisania umowy notarialnejPierwsza opłata roczna - 25 % wartości nieruchomości + 22 % podatek VAT.Opłata roczna - 3 % wartości nieruchomości + 22 % podatek VAT.Termin płatności opłaty rocznej - do 31 marca każdego roku.Aktualizacja opłaty rocznej - nie częściej niż raz w roku

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2005 roku do godz. 13.00 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój Nr 225, II piętro.

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu”

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą przeznaczenie nieruchomości oraz uproszczony szkic dot. sposobu jej zagospodarowania.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53

- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 29 marca 2005 r. o godz. 10.00.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.300,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa Nr 1) w terminie do 24 marca 2005 r. do godz. 12.00.Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomościPrzetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl


Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.