Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym - oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu (data ogłoszenia: 2005-07-04 12:13)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w ZawierciuPrzedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Piłsudskiego oznaczona na mapie 27 numerami:- 120/1 o pow, 34 m2

- 123/1 o pow. 647m2

- 127/1 o pow. 458 m2Pow. ogólna 1.139 m2Księga wieczysta KW 24 690Kształt nieruchomości - nieregularnyCena wywoławcza nieruchomości - 77.225,- złWadium - 8.000 ,- złPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

W chwili obecnej teren, na którym położona jest nieruchomość wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność..W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia teren ten został określony jako „ teren potencjalnego rozwoju usług publicznych o znaczeniu miejskim oraz ponadmiejskim , a także usług komercyjnych”W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.Rodzaj użytków wg ewidencji gruntów - grunty budowlane.Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu następuje z przeznaczeniem pod drogi, parkingi i układ komunikacyjny.Termin zagospodarowania - 1 rok od daty podpisania umowy notarialnejPierwsza opłata roczna - 25 % wartości nieruchomości + 22 % podatek VAT.Opłata roczna - 3 % wartości nieruchomości + 22 % podatek VAT.Termin płatności opłaty rocznej - do 31 marca każdego roku.Aktualizacja opłaty rocznej - nie częściej niż raz w roku

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2005 roku do godz. 13.00 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój Nr 225, II piętro.

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu”

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą przeznaczenie nieruchomości oraz uproszczony szkic dot. sposobu jej zagospodarowania.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53

- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 1 lipca 2005 r. o godz. 10.00.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 8.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa Nr 1) w terminie do 27 czerwca 2005 r. do godz. 12.00.Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomościPrzetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.plPrezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-07-04 12:13:10
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-07-04 12:13:10
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:52
Ilość wyświetleń:810

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij