Zgodnie z brzmieniem  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) Prezydent Miasta Zawiercie przedstawił Radzie Miejskiej w Zawierciu Raport o stanie Gminy Zawiercie za 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Zawiercie, a także wykonywania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu. Raport będzie rozpatrywany przez Radę Miejską na sesji w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 11.00.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 24 maja 2022 r.  tj. w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrywany Raport. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ( art. 28aa ust. 7 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem składa się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w Referacie Biura Rady Miejskiej (pokój 102) w poniedziałki od godz. 8.00 do godz.16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.00. do 15.00.

 Załączniki:

- Raport nad stanem Gminy

- zgłoszenie do debaty nad Raportem(wzór)