Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź

1.

08.01.2021

      Wniosek składa się z kilu pytań: nagrody dla pracowników Urzędu       do pobrania

20.01.2021

do pobrania

2.

11.01.2021   dot. procedury zakupu narzędzia do obsługi konkursów

do pobrania

14.01.2021

do pobrania

3.

13.01.2021   dot. ankiety w sprawie programu gospodarki odpadami

do pobrania

 

ankieta została wypełniona

4.

13.01.2021

 dot. ul. Dożynkowej i Uśmiechu

do pobrania

19.01.2021

 do pobrania

5.

 13.01.2021  dot. danych osoby, z którą miasto zawarło umowę na wykonanie operatów szacunkowych  do pobrania

18.01.2021

do pobrania

6.

15.01.2021   Wniosek składa się z kilu pytań: Inspektor Ochrony Danych do pobrania  18.01.2021  do pobrania

7.

18.01.2021   dot. ul. Dożynkowej i Uśmiechu do pobrania 27.01.2021 

do pobrania

8.

19.01.2021

 dot. inf. ws. przeciwdziałania smogowi  do pobrania  29.01.2021 do pobrania

9.

 01.02.2021  wniosek składa się z kilku pytań: dotyczy wysokosci wynagrodzenia nauczycieli lekcji religii  do pobrania  02.02.2021

do pobrania

10.

01.02.2021

 dot. stawek opłat za śmieci do pobrania 09.02.2021 

do pobrania

11.

02.02.2021

 dot. uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych do pobrania  08.02.2021

do pobrania

12.

02.02.2021

 ankieta dot. pomocy finasowej dla gminy w zw. z COVID 19  do pobrania 08.02.2021  ankieta wypełniona online 
13.  05.02.2021  dot. kwoty w budżecie na realizację inicjatywy lokalnej do pobrania  12.02.2021  do pobrania
14. 05.02.2021   Wniosek składa się z kilku pytań: Ilu bezdomnym zwiewrzętom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2020  do pobrania 08.02.2021  do pobrania
15.  07.02.2021  dot. środków w budżecie na 2021 r. związane z fotowoltaiką lub pompami ciepła    do pobrania  15.02.2021  do pobrania
16. 04.02.2021   Wniosek składa się z kilku pytań: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez ZGK  do pobrania 17.02.2021  do pobrania
17. 10.02.2021   Czy Gmina ma zagospodarowane środki w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  do pobrania  12.02.2021  do pobrania
18. 10.02.2021   dot. konserwacji i utrzymania fontann  do pobrania  12.02.2021  do pobrania
19. 10.02.2021   Wniosek składa się z kilku pytań: kanalizacja deszczowa  do pobrania  12.02.2021  do pobrania
20. 12.02.2021 dot. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" do pobrania  17.02.2021 do pobrania
 21 12.02.2021   dot. postępowania WIZP.271.135.2020 do pobrania  23.02.2021 do pobrania
22  12.02.2021 dot. umowy zakupu Willa Erbego do pobrania  26.02.2021  do pobrania
 23 13.02.2021   wniosek składa się z kilku pytań: wyjaśnienie rodzajów zaległosci podatkowych Odlewni Żeliwa SA  do pobrania 26.02.2021   do pobrania
24 14.02.2021  wniosek składa się z kilku pytań: ekspertyza techniczna budynku Willi Erbego do pobrania 26.02.2021 

 do pobrania

do pobrania

25   22.02.2021  Wniosek dot. ilości zatrudnionych w Urzędzie pracowników samorządowych, wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia do pobrania 26.02.2021   do pobrania
26 24.02.2021 Wniosek składa się z kilku pytań: czy jest możliwe aby domy przy ul. Borowej i Borowe Pole zostały podłączone do sieci ogrzewania miejskiego do pobrania 01.03.2021  do pobrania
 27  27.02.2021  dot. Pomiaru glifosatu w wodzie  do pobrania 02.03.2021  do pobrania
28  26.02.2021   wniosek składa się z kilku pytań: wyjaśnienie rodzajów zaległosci podatkowych Odlewni Żeliwa SA  do pobrania 03.03.2021  do pobrania
29  01.03.2021  Wniosek składa się z kilku pytań: Czy w Urzędzie wprowadzono SZBI?  do pobrania  05.03.2021  do pobrania
30  01.03.2021   Wniosek składa się z kilku pytań: Wykaz placówek oświatowych w Gminie, które moga ubiegać się o dotacje w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2021 r. do pobrania 02.03.2021  do pobrania
31 02.03.2021 ankieta dot. kar grzywny nałożonych na właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierali w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych do pobrania 08.03.2021  do pobrania
32 02.03.2021   dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości pawnej , którym w zakrsie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...  do pobrania  11.03.2021 do pobrania
 33 05.03.2021   Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy  do pobrania 11.03.2021   do pobrania
34   09.03.2021  dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości pawnej , którym w zakrsie podatków lub opłat Prezydent Miasta Zawiercie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń...  do pobrania 11.03.2021  do pobrania
 35 17.03.2021   Wniosek składa się z kilku pytań: dot. kopii metryczki subwencji oświatowej  do pobrania  24.03.2021  do pobrania z uwagi nawielkość pliku załaczniki nie zostały podpięte
36   24.03.2021  dot. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie  do pobrania 07.04.2021   do pobrania
 37  25.03.2021  dot. uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych do pobrania  31.03.2021 do pobrania
38 

29.03.2021 

 

31.03.2021

 dot. sposobu organizacji struktury zakupowej i projektowej oraz potencjału do prowadzenia projektów inwestycyjnych w formule ppp.

wycofanie wniosku

do pobrania

 

do pobrania

 

29.03.2021  do pobrania
39

30.03.2021

 

 wniosek składa się z kilku pytań: dot funkcjonowania Młodzieżowej Rady

do pobrania

 

 01.04.2021  do pobrania
 40  29.03.2021  Ankieta dot. wykorzystywania w Urzędzie systemów informatycznych  do pobrania 06.04.2021   do pobrania
 41

 14.04.2021

25.04.2021

 dot. wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

uzupełnienie

 do pobrania

do pobrania

19.04.2021 

30.04.2021

do pobrania

do pobrania

 42  15.04.2021  dot. postępowania przetargowego dot. zakupu komputerów  do pobrania  21.04.2021  do pobrania
 43  15.04.2021  dot. budżetu na opracowanie Testu Prywatnego Inwestora  do pobrania  26.04.2021  do pobrania
44 22.04.2021 dot. kosztów konserwacji urzadzeń oświetlajacych do pobrania 28.04.2021  do pobrania
 45 22.04.2021   dot. uczniów uczęszczajacych na lekcje religii i etyki  do pobrania  06.05.2021

 do pobrania

do pobrania

 46    dot. drogi wewnętrznej do pobrania  23.04.2021 do pobrania
47 23.04.2021 dot. Czy Urząd ma przyjęte dokumenty regulujące kwestie planowania i urządzania przestrzeni publicznej do pobrania  05.05.2021  do pobrania
 48 27.04.2021   ankieta. dot. zielonej infrastruktury  do pobrania 10.05.2021  do pobrania
 49  29.04.2021  wniosek składa się z kilku pytań m.in. dot. Zespołu Zarządzania Kryzysowego do pobrania  07.05.2021 do pobrania
 50     30.04.2021   wniosek składa się z kilku pytań dot m.in. stanu zatrudnienia,  ilości osób przystępujących do PPK  do pobrania 30.04.2021  do pobrania
51   26.04.2021  dot. petycji COVID  do pobrania 10.05.2021  do pobrania
52   08.05.2021  ankieta dot. finansowania organizacji pozarządowych  do pobrania  12.05.2021 do pobrania 
 53 11.05.2021   Stan zatrudnienia w UM do pobrania 18.05.2021  do pobrania
54 18.05.2021 Ankieta dot. funkcjonowania UM w obrębie zamówień publicznych do pobrania 25.05.2021  do pobrania
55  21.05.2021   dot. wysokości nagród sekretarza, skarbnika, naczelników w latach 2019-2020 do pobrania 28.05.2021  do pobrania
 56 31.05.2021   Ankieta dot. zamówień publicznych  do pobrania  10.06.2021 ankieta wypełniona online 
57 01.06.2021 dot. udzielenia ulg , odroczeń dla osób prawnych, fizycznychi jednostek organizacyjnych do pobrania 10.06.2021  do pobrania 
 58 02.06.2021   dot. funkcjonowania Facebooka - ankieta  do pobrania 11.06.2021   do pobrania
 59 07.06.2021  Wniosek składa się z kilku pytań: czy przedszkola otrzymały laptopy, ekrany dotykowe  do pobrania 11.06.2021  do pobrania
60 08.06.2021 dot. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie do pobrania 08.06.2021  do pobrania
61   10.06.2021  dot. planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Zawiercie do pobrania 22.06.2021  do pobrania
62  15.06.2021   dot. zbycia mieszkania  do pobrania  22.06.2021  do pobrania
63 16.06.2021 dot. inwestycji wyrównania drogi gruntowej do pobrania 23.06.2021  do pobrania
64   22.06.2021  dot. ewidencji zabytków do pobrania   01.07.2021 do pobrania
65  23.06.2021   dot. wykonania przez firmę pracy na rzecz Urzędu do pobrania  30.06.2021  do pobrania 
66  23.06.2021   dot. stowarzyszeń twórczych oraz składów komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury podległych organizatorowi  do pobrania 28.06.2021 do pobrania
67 25.06.2021 dot. Rzobudowy ul. Tuwima i ul. Wyspiańskiego do pobrania 29.06.2021   do pobrania
 68  28.06.2021  dot. kopalni do pobrania 13.07.2021  do pobrania
 69 28.06.2021   dot. danych personalnych osób zatrudnionych w Urzędzie  do pobrania  29.06.2021 do pobrania
70  28.06.2021   dot. ekspozycji cyfrowej samorządów do pobrania 13,07.2021  do pobrania 
71 

 02.07.2021

05.07.2021

 dot. firmy REKO

do pobrania

do pobrania

13.07.2021   do pobrania
72   12.07.2021  dot. przetargu  do pobrania 19.07.2021   do pobrania
73 18.07.2021   dot. dofinansowania pomocy dydaktycznych  do pobrania    
74  22.07.2021   dot. ankiety o stosowanych w gminie rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody do pobrania