Zawiercie, dn. 07.11.2019 r.

 

WNGMT.6840.22.18.RP

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, karta mapy 4, obręb Marciszów
przy ul. Inwestycyjnej

 

·          Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, k. m. 4, obręb Marciszów

·         Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,3362 ha

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00051427/3

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsVI, RIVb

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawami oraz samosiejkami i krzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej –
ul. Inwestycyjnej. Nieruchomość nie jest uzbrojona.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r.
Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 8 września 2017 r. poz. 4823) działka nr 550/16 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów
. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 marca 2014 r. poz. 1420) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) działka nr 550/24 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług).

·         Kształt nieruchomości: nieforemny.

·          Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń. W dziale I-SP księgi wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych – prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

·         Wadium: 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, za kogo zostało wpłacone wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

2.      W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

3.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.