Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, k.m. 8, obr, Kromołów przy ul. Karlińskiej

Zawiercie, dn. 12.09.2019 r.

 

WNGMT.6840.50.17.RP

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie
nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, karta mapy 8, obręb Kromołów
przy ul. Karlińskiej

 

·        Nieruchomość rolna niezabudowana składająca się działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, karta mapy 8, obręb Kromołów przy ul. Karlińskiej

·        Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,6741 ha

·        Księga Wieczysta – CZ1Z/00040667/7

·        Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

·        Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Teren pofałdowany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Karlińskiej.

W sąsiedztwie nieruchomości: sieć wodociągowa i elektryczna.

·        Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3R3” – tereny rolnicze.

·        Kształt nieruchomości – działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta.

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·        Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

·        Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 14 października 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

 

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 14:45 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość rolną – dz. 1956/6, 1956/7, 1956/12, k.m. 8, obr. Kromołów – nie otwierać”.

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów,

2) wniosą wadium w wysokości 20.000,00 zł do dnia 14.10.2019 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) do dnia 21.10.2019 r.

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (Wzór nr 1) należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1) Dokument potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Zawiercie – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo  (Wzór nr 2).

2) Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (Wzór nr 3).

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Wzór nr 4).

4) Klauzula zgody. Klauzula informacyjna (Wzór nr 5).

5) Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie Gminy Zawiercie.

6) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.).

7) Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości.

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (dz.1956_6, 1956_7, 1956_12, k.m.8, obr. Kromołów) (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_nr_1 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_nr_2 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_nr_3 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_nr_4 (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_nr_5 (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działaność rolniczą (165.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działaność rolniczą (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2019-09-12 09:28:17
Wprowadził do systemu:Robert Peciak
Data wprowadzenia:2019-09-12 09:28:37
Opublikował:Robert Peciak
Data publikacji:2019-09-12 09:31:20
Ostatnia zmiana:2019-09-12 09:31:24
Ilość wyświetleń:160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij