Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 210/36 i 210/39, k.m.11, obręb Zawiercie przy ul.Cerefisko na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 210/36 i 210/39, karta mapy 11, obręb Zawiercie przy ul. Cerefisko na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek  oznaczonych geodezyjnie jako nr ew.:

210/36, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 1,1642 ha,

210/39, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 0,2033 ha,

·         Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,3675 ha

·         Księga Wieczysta – CZ1Z/00037073/2

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – 1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

·         Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

·         Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren nieruchomości wykazuje różnice rzędnych wysokości
i jest podmokły w związku z położeniem poniżej terenu sąsiedniego. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów Na działce o nr ew. 210/36 wzdłuż granicy z działką o nr ew. 210/24 znajduje się rów oraz ogrodzenie ogrodów działkowych. Ponadto nad południowo – wschodnią częścią działki nr ew. 210/36 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kVW, natomiast nad środkową częścią działki o nr ew. 210/39 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

·         W stosunku do przedmiotowej nieruchomości prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Burmistrza Miasta Myszków pod sygnaturą OK.6331.12.2017.ZP dotyczące zalewania działki o nr ew. 210/36.

·         Kształt nieruchomości – nieregularny wielokąt.

·         Cena nieruchomości – 443 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.

·         Wadium: 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

2.      W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

3.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (210_36,210_39) (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie rozdzielność majątkowa (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie wspólność majątkowa (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Grzegorz Kurzawa
Data utworzenia:2018-10-19 09:03:45
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kurzawa
Data wprowadzenia:2018-10-19 09:04:04
Opublikował:Grzegorz Kurzawa
Data publikacji:2018-10-19 09:45:42
Ostatnia zmiana:2018-10-19 12:30:23
Ilość wyświetleń:278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij