Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

WNMK.6840.1.8.2017.GK

Zawiercie, dnia 11.08.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10,
obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

1. Przedmiot przetargu:

 

1) Oznaczenie nieruchomości: działka nr ew. 168/3, k.m. 10, obręb Zawiercie,

2) Powierzchnia nieruchomości: 0,5674 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb,

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Podmiejska. Teren względnie płaski. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.

6)/ Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr ew. 168/3, k. m. 10, obręb Zawiercie zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej
w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic Wojska Polskiego, Myśliwskiej
i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398), oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem: „3PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7) Kształt nieruchomości: zbliżony do trapezu.

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

9) Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

                                         

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.  j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

3. Rada Miejska w Zawierciu Uchwałą nr XXXIX/350/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zawierciu oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, k. m. 10, obręb Zawiercie.

 

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 21 września 2017 r.
o godzinie 10:00.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- do oferty nie dołączono kopii wniesienia wadium,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

 

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia,
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

 

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

 

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty
o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

13. Warunki przetargu:

 

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: ,,Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie – nie otwieraćw punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu
ul Leśna 2 w terminie do dnia 15 września 2017 r., do godziny 15:00. Oferent proszony jest
o zamieszczenie na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu lub nazwy oraz siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

 

2) Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych  i  00/100) na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 15 września 2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

3) Oferent przystępujący do przetargu musi zaoferować zrealizowanie inwestycji (na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy w terminie ustalonym jako dzień,
w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna maksymalnie jednak 4 lat i 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

4) Oferent przystępujący do przetargu musi zaoferować utworzenie co najmniej 3 (trzech) nowych miejsc pracy (związanych z miejscem inwestycji - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu), rozumiane jako zatrudnienie i utrzymanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy pracowników w oparciu o umowę o pracę na pełny etat maksymalnie w terminie do 7 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dopuszcza się zatrudnienie osób (pracowników) na części etatu, jednak wówczas należy przeliczyć liczbę osób (na niepełnym etacie) na pełny etat.

 

5) Gminie Zawiercie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

 

6) Kupujący (Nabywca) zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego (Gminy Zawiercie) kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego:

 

a) w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i  00/100) w przypadku opóźnienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) - określonego w ust. 13 pkt 3, tj. 4 lat i 9 miesięcy od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym upłynął termin realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) tj. 4 lat i 9 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Kary umowne wnosi się
w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do zapłaty. Jednocześnie Nabywca (Kupujący) zobowiązany będzie do poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych i 00/100) obejmującej obowiązek zapłaty ww. kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu maksymalnego terminu realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) -  określonego w ust. 13 pkt 3, tj. 4 lat i 9 miesięcy od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

b) w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem części składek płaconych przez pracodawcę (według wysokości obowiązującej w pierwszym dniu wymagalności kary umownej – według aktualnego na ten dzień stanu prawnego) za każde nieutworzone miejsce pracy (związane z miejscem inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) w oparciu o umowę o pracę na pełny etat i nieutrzymane przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w stosunku do liczby miejsc pracy zadeklarowanej w ofercie
w maksymalnym terminie określonym w ust. 13 pkt 4) tj. 7 lat od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w pierwszym dniu następującym po upływie maksymalnego terminu określonego w ust. 13 pkt 4) tj. 7 lat od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do zapłaty. Jednocześnie Nabywca (Kupujący) zobowiązany będzie do poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 186.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) obejmującej obowiązek zapłaty ww. kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu maksymalnego terminu (określonego w ust. 13 pkt 4) tj. 7 lat od dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego.

 

7) Gmina Zawiercie zastrzeże sobie w formie aktu notarialnego przy spisywaniu umowy sprzedaży  prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, na wypadek nie zrealizowania inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) w maksymalnym terminie 4 lat i 9 miesięcy. Odkup przedmiotu sprzedaży nastąpi za cenę nabycia.

Prawo odkupu zostanie wpisane do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

14. Oferta powinna zawierać:

 

1) W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, PESEL. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub przedstawią pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 

2) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, REGON, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy licząc od dnia upływu terminu na złożenie oferty).

 

3) W przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, wypis (nie starszy niż 6 miesięcy licząc od daty upływu terminu na złożenie oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru w przypadku podmiotów wpisanych do tych rejestrów.

 

4) W przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów.

 

5) Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

6) Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.

 

7) Datę sporządzenia oferty.

 

8) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

9) Oferowaną cenę w złotych wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty oraz oferowaną liczbę nowych miejsc pracy (co najmniej 3), o których mowa w ust. 13 pkt 4 niniejszego ogłoszenia.

 

10) Biznes plan dla planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo – terminowego realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) zawierający wykaz poszczególnych etapów prac budowlanych,
w szczególności wykonania dokumentacji projektowej, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z terminem ich realizacji określonym datowo – dd.mm.rrrr (na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu).

 

11) Harmonogram rzeczowo – terminowy realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) zawierający wykaz poszczególnych etapów prac budowlanych, w szczególności wykonania dokumentacji projektowej, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z terminem ich realizacji określonym datowo – dd.mm.rrrr (na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu).

 

12) Pisemne zobowiązanie do dostarczenia po zakończeniu inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu)  w terminie do 4 lat i 9 miesięcy od dnia podpisania umowy w formie aktu notarialnego do Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydziału Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

13) Pisemne zobowiązanie do dostarczenia w terminie do 7 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego do Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydziału Nieruchomości Miejskich
i Mienia Komunalnego oświadczenia w formie pisemnej zawierającego wykaz nowo utworzonych miejsc pracy (związanych z miejscem inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających stanowić zakład pracy - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu)  z podaniem następujących danych: imię i nazwisko pracownika, stanowisko, wymiar czasu pracy, sposób nawiązania stosunku pracy oraz zapewnienie, że ww. nowo utworzone miejsca pracy zostały utrzymane przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy  wraz
z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

 

14) Dowód wniesienia wadium.

 

15) Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 

16) W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

 

 

 

15. Kryteria oceny ofert:

 

1) Cena nieruchomości (A):

 

           oferowana cena x 100*

A =  -----------------------------------

        najwyższa oferowana cena

waga kryterium: 65%

 

*Patrz dokument z ust. 14 pkt 9

 

 

 

2) Utworzenie nowych miejsc pracy (B):

 

                                                           oferowane nowe miejsca pracy (pełny etat)  x 100*

B =   ------------------------------------------------------------------

                                                       najwyższa ilość oferowanych miejsc pracy (pełny etat)

waga kryterium: 30%

 

* Patrz warunek określony w ust. 13 pkt 4 zw. z dokumentem z ust. 14 pkt 13

 

 

3) Termin realizacji inwestycji (C):

 

                                                          najkrótszy termin realizacji inwestycji (m-cy) x 100

C =   -------------------------------------------------------------------

                                                             oferowany termin realizacji inwestycji (m-cy)*

waga kryterium: 5%

 

* Patrz warunek określony w ust. 13 pkt 3 zw. z dokumentem z ust. 14 pkt 12

 

 

 

16. Ocena ofert (C) zostanie dokonana w następujący sposób:

 

C = A x 0,65 + B x 0,30 + C x 0,05

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga liczba po przecinku nie ulega zmianie.

 

17. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

18. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

19. Gmina Zawiercie zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Miasta Zawiercia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

20. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane
z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

21. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych.
W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 

22. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

23. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1440 z późn. zm.).

 

24. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

 

25. Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121
z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 

26. Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

 

27. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

28. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana.

 

29. Prezydent Miasta Zawiercie ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

30. Informacje o nieruchomości, w tym o operacie szacunkowym można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w pok. 219, tel. +48 32 494 12 30, Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak i Marcin Migalski.

 

31. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.zawiercie.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zakładka Informacje – Przetargi – kategoria: na nieruchomości.

Załączniki

ogłoszenie (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie rozdzielność majątkowa (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie wspólność majątkowa (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Kurzawa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kurzawa
Data wprowadzenia:2017-08-11 10:03:17
Opublikował:Grzegorz Kurzawa
Data publikacji:2017-08-11 10:25:47
Ostatnia zmiana:2017-08-11 10:26:04
Ilość wyświetleń:324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij