Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu - WNGMT

Naczelnik: Kamila Dworak - pok.220, tel 32 67 222 53

Zastępca Naczelnika: Grzegorz Kurzawa - pok.219, tel. 32 49 412 30

pok. 203,218

mieniegminy@zawiercie.eu

k.dworak@zawiercie.eu

g.kurzawa@zawiercie.eu

drogi@zawiercie.eu

u.kusmierska@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, należy
w szczególności:

 

1.     Realizacja uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Zawiercie w stosunku do nieruchomości i mienia komunalnego,  nie pozostającego w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie.

2.     Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości.

3.     Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

4.     Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy pod inwestycje i do zasobu nieruchomości, w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisach, w tym
w drodze zasiedzenia oraz spadkobrania.

5.     Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z inwestycjami miejskimi.

6.     Prowadzenie rejestru mienia komunalnego

7.     Opracowywanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zawiercie.

8.     Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

9.     Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach w zakresie sprzedaży nieruchomości Gminy Zawiercie zlokalizowanych na terenie strefy.

10.  Współpraca z Agencją Rozwoju Zawiercia w zakresie sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu..

11.  Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

12.  Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

13.  Wykonywanie roszczeń w zakresie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

14.  Organizowanie i przeprowadzanie przetargów związanych z mieniem gminy.

15.  Zamiany nieruchomości oraz zniesienie współwłasności.

16.  Wykonywanie prawa pierwokupu.

17.  Wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy, w tym przygotowywanie odpowiednich umów.

18.  Naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy.

19.  Uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy lub będących w posiadaniu gminy (poza pasami drogowymi).

20.  Ustanawianie na wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu.

21.  Kontrola wydanych decyzji, nadzór nad jednostką sprawującą trwały zarząd.

22.  Prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

23.  Występowanie z żądaniem rozwiązania umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

24.  Aktualizacja stawek oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.

25.  Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

26.  Wyrażanie zgody na zmianę terminu płatności z tytułu opłaty rocznej.

27.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

28.  Uwłaszczenie osób prawnych i fizycznych w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa. 

29.  Przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowań sądowych o zasiedzenie oraz opiniowanie postępowań o zasiedzenie toczących się w sądzie, w których gmina występuje jako strona postępowania.

30.  Ustanawianie służebności gruntowych i  służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych.

31.  Prowadzenie spraw w zakresie komunalizacji gruntów. 

32.  Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości.

33.  Prowadzenie spraw związanych z ekspozycją reklam na działkach będących własnością Gminy Zawiercie.

34.  Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych dla ich posiadaczy, za wyjątkiem pasów drogowych.

35.  Prowadzenie spraw związanych z windykacja i egzekucją opłat naliczanych na podstawie różnych przepisów prawa z zakresu działania Wydziału.

36.  Prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi.

37.  Wydawanie odpisów aktów własności ziemi i decyzji o przymusowym wykupie na rzecz Skarbu Państwa.

38.  Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym dotyczących gruntów należących do Gminy Zawiercie.

39.  Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń niezbędnych w sprawach z zakresu działania Wydziału.

40.  Prowadzenie, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 30 000 euro, procedur udzielania zamówień publicznych
w zakresie zadań realizowanych przez Wydział

41.  Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.

42.  Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w zakresie spraw związanych z nieruchomościami gminy.

43.  Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

44.  Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.

45.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

46.  Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

47.  Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

48.  Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.

49.  Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

50.  Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

51.  Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

52.  Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

53.  Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

54.  Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów z dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.

55.  Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.

56.  Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

57.  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie 
z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

58.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.

59.  Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.

60.  Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód lub do ziemi.

61.  Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

62.  Prowadzenie spraw uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzew z terenów, których utrzymanie powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 
w szczególności w pasach drogowych dróg gminnych oraz na gminnych terenach zieleni.

63.  Coroczne opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wraz z przygotowaniem projektu uchwały w tej sprawie.

64.  Utrzymanie i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych takich jak fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza oraz tzw. cieku wodnego - źródła Warty przy kapliczce w Kromołowie.

65.  Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. Współpraca w tym zakresie 
z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego. 

66.  Uzgodnienia w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych drogami kategorii gminnej oraz wydawanie zezwoleń na przejazd kat. III.

67.  Obsługa techniczna, organizacyjna posiedzeń oraz opiniowanie wniosków dotyczących zakresu działania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Transportu,

68.  Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Gminy Zawiercie. 

69.  Sprawy związane z planowaniem rozwoju transportu, organizowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

70.  Planowanie transportu zbiorowego poprzez realizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz jego aktualizację, w miarę potrzeb.

  1. Prowadzenie spraw w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego,
    w szczególności:

1)   badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób z różnych grup społecznych;

2)     ustalenie wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej poprzez podjęcie uchwały;

3)     zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

4)   określenie systemu opłat  za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym

nie jest Organizator, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości Organizatora;

5)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym   jest lub nie jest Organizator, udostępnionych dla Operatorów 
i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Organizator, udostępnionych dla wszystkich Operatorów Przewoźników            oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie  z tych obiektów, poprzez podjęcie uchwały;

7)     Nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zawartej na podstawie uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu realizacji zadania świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, dotyczących lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji dla których organizatorem jest Miasto Zawiercie;

8)     wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

9)     wydawanie operatorom zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez nich uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej,

10)  sporządzanie sprawozdań z zakresu publicznego transportu zbiorowego zgodnie
z przepisami prawa.

72.  Zarzadzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie zmiany umowy wykonawczej   
 
z Operatorem, oceny i kontroli, współpracy, analizy zaspakajania potrzeb przewozowych,
 
 
dokonywaniu zmian w przebiegu linii komunikacyjnych, we współpracy z Zakładem
 
 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz negocjowanie i przekładanie Prezydentowi zmian
  umowy wynikających z badań.

 

73.  Wykonywanie innych obowiązków w zakresie planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o transporcie drogowym, ustawie Prawo przewozowe oraz                        w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007.

74.  Współpraca z gminami sąsiednimi zmierzająca do zawierania porozumień komunalnych w zakresie powierzenia prowadzenia publicznego transportu publicznego na terenie tych gmin.

75.  Publikacja porozumień komunalnych dotyczących realizacji publicznego transportu zbiorowego.

76.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-23 14:08:59
Wprowadził do systemu:Dominika Słomka
Data wprowadzenia:2015-03-05 14:08:53
Opublikował:Dominika Słomka
Data publikacji:2015-03-05 14:09:40
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:40:11
Ilość wyświetleń:4958
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij