Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZP

tel.  (32) 494 12 67, (32) 494 12 74, pok. 202

Naczelnik: Patrycja Kowalska

Zastępca Naczelnika: Jarosław Felczuk

tel. (32) 494 12 52, pok. 201

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu,  fax. (32) 67 22 684

projekty@zawiercie.eu , infratruktura@zawiercie.eu tel: (32) 67 235 17; (32) 67 273 80

 

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 

1.      Opracowywanie dokumentacji projektowej.

2.      Przygotowywanie wymaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru budowlanego, dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, w tym nie wymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu.

3.      Przygotowanie inwestycji w zakresie opracowywania projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

4.      Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców na rzecz Gminy.

5.      Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.    

6.      Udział w przekazywaniu placu budowy oraz w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.

7.      Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw
w ramach gwarancji i rękojmi.

8.      Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych.

9.      Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności Wydział.

10.    Udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

1)   przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2)   wykonawstwo robót budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

11.    Rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.

12.    Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz realizacji dochodów.

13.    Wdrażanie i zarządzanie            Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie
z  Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

14.    Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.     

15.    Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji
o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.

16.    Opracowywanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.

17.    Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych
i montażowych określonych Projektem.

18.    Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielanie informacji o projekcie.

19.    Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

20.    Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa 
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

21.    Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu

22.    Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.  W oparciu o obowiązujący Regulamin w tym zakresie.

23.    Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę
u dzielenia zamówienia publicznego.

24.    Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  (prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie).

25.    Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.

26.    Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

27.    Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.

28.    Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.

29.    Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie – w uzasadnionych przypadkach – postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.

30.    Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej 
z postępowaniem.

31.    Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

32.    Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.

33.    Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

34.    Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

35.    Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.

36.    Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej 
w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

37.    Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.

38.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 10:42:36
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:12:10
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:12:07
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:40:54
Ilość wyświetleń:4689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij