Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP

Naczelnik: Aneta Reszka

tel: (32) 67 225 34

pok.208

architektura@zawiercie.eu

1.      Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

2.      Przygotowywanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.      Przygotowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

4.      Wykonywanie czynności związanych z procedurami uchwalania lub zmiany miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych                         w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.      Wykonywanie czynności związanych z uzyskiwaniem zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

6.      Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i studium innych gmin.

7.      Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz rejestrów wniosków o ich sporządzenie  lub zmianę.

8.      Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                          i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

9.      Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o przyjętych kierunkach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

10.    Udzielanie pisemnych informacji co do zgodności lokalizacji przedsięwzięć  z ustaleniami planów miejscowych w sprawach: udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz dot. projektów robót geologicznych i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

11.    Prowadzenie spraw w zakresie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane.

12.    Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13.    Przygotowywanie umów i zleceń dot. sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę uprawnioną.

14.    Wydawanie decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

15.    Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji                        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16.    Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17.    Wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości w zakresie ich zgodności z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych lub z przepisami odrębnymi w przypadku braku planu miejscowego.

18.    Wydawanie zaświadczeń o zgodności projektu lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

19.    Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

20.    Wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji  magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

21.    Opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

22.    Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

23.    Analiza aktów notarialnych pod kątem występowania wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

24.    Zlecanie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz opinii
w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

25.    Wydawanie decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

26.    Udział w prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wynikających z uchwalenia bądź zmiany planów miejscowych.

27.    Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

28.    Prowadzenie spraw związanych z egzekucją jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

29.    Udzielanie pisemnych informacji w przedmiocie istniejących zaległości z tytułu opłaty planistycznej.

30.    Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.

31.    Przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z udzieleniem zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości powyżej 6000 euro do 30 000 euro).

32.    Prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości do 6000 euro).

33.    Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.

34.    Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony

Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, użytkowania nieruchomych
i ruchomych dóbr kultury.

35.    Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz instytucjami i podmiotami zewnętrznymi przy realizacji przydzielonych zadań.

36.    Prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dot. działalności Wydziału.

37.    Przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach należących do właściwości Wydziału.

38.    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie właściwości Wydziału.

39.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem stronom dokumentów archiwalnych z Archiwum Zakładowego.

40.    Przygotowywanie dokumentacji spraw prowadzonych w zakresie Wydziału, celem przekazania do Archiwum Zakładowego.

41.    Przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

42.    Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

43.    Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

44.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału. 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 10:27:21
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:06:06
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:06:41
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:39:20
Ilość wyświetleń:11383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij