Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WE

p.o. Naczelnika: Tomasz Bojanek

tel: (32) 67 212 39

pok. 105

edukacja@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy w szczególności :

1.   Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2.   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem samorządowych placówek oświatowych w uzgodnieniu
z Kuratorium Oświaty.

3.   Kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania      i innych zadań statutowych.

4.   Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5.   Wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych
i odwoływaniem z tych stanowisk,

2)      prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli,

3)      dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,

4)      wnioskowanie o przyznanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nagród
i odznaczeń Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,

5)      występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.

6.   Opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie.

7.   Przygotowanie zbiorczej organizacji szkół i przedszkoli oraz wnioskowanie o jej zatwierdzenie.

8.   Sporządzanie zestawień i raportów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych, w tym rocznego raportu o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zawiercie.

9.   Zatwierdzanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej
i pozaszkolnej oraz realizacja dodatkowych zajęć (tj. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, itp.).

10. Koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań ekonomiczno - administracyjnych placówek.

11. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych.

12. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

13. Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

14. Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16 - 18 lat.

15. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół
i przedszkoli w zakresie spraw administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie:

1)      przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

2)      przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

16. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

17. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

18. Koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach.

19. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.

20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem lub odmową dokonania wpisu do prowadzonego przez Wydział rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

21. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

22. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

23. Dokonywanie podziału środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego dla gimnazjów i szkół podstawowych.

24. Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia potencjalnych miejsc w przedszkolach.

25. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora szkoły.

26. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności Wydziału.

27. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym także rozliczanie przekazanych dotacji.

28. Sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Księgowości Budżetowej dyspozycji na środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

29. Rozliczanie otrzymanych dotacji celowych oraz środków przyznanych na zadania  z zakresu administracji rządowej, a także kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta
w formie dotacji celowych, w ramach działalności Wydziału.

30. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,  pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

31. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2017-12-14 14:13:50
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:05:25
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:05:19
Ostatnia zmiana:2017-12-14 14:14:32
Ilość wyświetleń:8993

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij