Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"

Dyrektor: Andrzej Danecki

adres: ul. Piastowska 1

telefon: 32 67-228-82      

NIP : 649-10-03-984

http://www.bip.mok.pl/

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY „CENTRUM”

im. Adama Mickiewicza  

W ZAWIERCIU

 

Rozdział I

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§1

Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, zwany dalej MOK działa na podstawie:

·      Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm. ).

·      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885)

·      Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm. )

·      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ).

·      Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego Uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z  dnia 30 czerwca 2010 roku

·      innych przepisów prawa

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1.      MOK jest gminną jednostką organizacyjną.

2.      MOK ma swoją siedzibę w Zawierciu przy ul. Piastowskiej 1.

3.      MOK posiada osobowość prawną, którą uzyskał z chwilą wpisu do rejestru samorządowych Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Zawiercie.

4.      Organizatorem dla MOK – u jest Gmina Zawiercie.

 

§3

MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, NIP, REGON, numer telefonu oraz adres.

Rozdział III

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§4

1.      Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

2.      Terenem działania MOK –u jest Gmina Zawiercie.

§5

Przedmiotem działania MOK są sprawy z zakresu realizacji celu określonego w §4, a w szczególności:

1)      Wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2)      Organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszy, wernisaży, wystaw, odczytów, plenerów, konkursów.

3)        Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona dóbr kultury

4)        Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

5)        Tworzenie warsztatów i kół artystycznych.

6)        Organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych.

7)        Inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie.

8)        Organizacja działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych.

9)        Prowadzenie różnych form ustawicznego kształcenia kadr kultury oraz innych osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w zakresie dotyczącym spraw kultury.

10)    Podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowanie dochodów własnych.

11)    Prowadzenie działalności promocyjnej miasta i regionu.

12)    Prowadzenie nauki języków obcych

 

13)    Prowadzenie wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego oraz wynajem pomieszczeń,

14)    prowadzić działalność wydawniczą,

15)    prowadzić usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, itp.

16)    prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

§ 6

MOK współpracuje z :

1)      Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Zawierciu, szkołami i innymi placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Zawiercie.

2)      Agencjami artystycznymi.

3)      Instytucjami kultury województwa śląskiego.

4)      Krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury.

5)      Stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury.

6)      Lokalnymi i krajowymi mediami.

Rozdział IV

ORGANIZACJA MOK

§7

1.      Działalnością MOK - u kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu. Regulamin Konkursu określa Prezydent Miasta Zawiercie.

3.      Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego  zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOK.

§8

1.      W MOK-u działa Rada Programowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, zwana dalej Radą.

2.      Rada jest organem doradczym.

3.      Rada składa się z 3 - 5 członków, powoływanych, przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

4.      Rada powoływana jest na 5 letnią kadencję,

 

5.      Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

6.      Rada opiniuje roczne programy działalności MOK i plany działalności MOK oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach MOK-u.

§9

(uchylony)

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA MOK

§10

1.      (uchylony)

2.       (uchylony)

3.      Wydatki na działalność MOK pokrywane są z przychodów MOK-u.

4.      Przychodami MOK-u są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§11

(uchylony) 

§12

Szczegółową działalność MOK w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

§13

Dyrektor MOK decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które wyposażony jest MOK, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Rozdział VII

NADZÓR NAD MOK

§14

Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

1.      Statut MOK uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2.      Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:30:03
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:30:45
Ostatnia zmiana:2017-10-19 08:47:04
Ilość wyświetleń:4345
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij