Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dyrektor: Małgorzata Borowik

adres: ul. Szymańskiego 2

tel. 32 67-211-43

NIP : 649-11-17-340

http://www.mbpzawiercie.naszbip.pl/

STATUT
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWIERCIU

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją kultury, która działa od 15 grudnia 1948r. powołana na wniosek Miejskiej Rady Narodowej.
Biblioteka działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami);
2) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
4) Niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Zawiercie a terenem jej działalności jest Gmina Zawiercie i Powiat Zawierciański, zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zawierciu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zawartym w dniu 24 września 2007r. pomiędzy Prezydentem Miasta Zawiercie a Zarządem Powiatu Zawierciańskiego.

§ 3
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zawiercie.
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

§ 4
Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:
1) lokal,
2) środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 5
Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3/92 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 6
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 7
Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu i adresem siedziby : ul. Szymańskiego 2, 42-400 Zawiercie
§ 8
1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie, a w części dotyczącej realizacji zadań Biblioteki Powiatowej – Zarząd Powiatu.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 9
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

§ 10
Biblioteka jest instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie zysku, która realizuje cele określone w § 9, w szczególności poprzez:
1. Gromadzenie, opracowywanie, ochronę i aktualizację materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta i powiatu . Współpraca z bibliotekami gminnymi i miejsko-gminnymi w powiecie .
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny.
4. Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.
5. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
6. Koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu, w zakresie udostępniania literatury pięknej, naukowej , zbiorów specjalnych.
7. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i powiatu w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych czytelników miasta i powiatu.
8. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowania nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
9. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 11

1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 12
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta .
3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

§ 13
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.
4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

§ 14
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 15
Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 16
1. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące placówki w mieście:
1) Wypożyczalnia centralna przy ul. Szymańskiego 2,
2) Filia Nr 2 dla dzieci i młodzieży przy ul. Powstańców Śląskich 6,
3) Filia Nr 4 dla dorosłych przy ul. Powstańców Śląskich 6,
4) Filia Nr 6 uniwersalna w Kromołowie przy ul. Filaretów 1,
5) Filia Nr 7 uniwersalna w Blanowicach przy ul. Olendry 12,
6) Filia Nr 8 uniwersalna w Bzowie przy ul. Harcerskiej 46,
7) Filia Nr 9 dla dorosłych przy ul. Marszałkowskiej 28,
8) Filia Nr 10 uniwersalna przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 46,
2. Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki określa zakres zadań oddziałów i filii.

§ 17
Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi bibliotekami Powiatu Zawierciańskiego:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach – Irządze 126,
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach przy ul. Sienkiewicza 5:
3) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach przy ul Kościuszki 3:
4) Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 24:
5) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy przy ul Zawierciańskiej 12:
6) Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie przy ul. Mickiewicza 2:
7) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach przy ul. Żeromskiego 70:
8) Gminna Biblioteka Publiczna w Włodowicach:
9) Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu:

§ 18
Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19
1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U.z 2002 r. nr 76 poz.694 z późn. Zm. )
2. Przychodami Biblioteki są: dotacje przyznane przez Organizatora , Gminę Zawiercie, a w części realizacji zadań Biblioteki Powiatowej dotacja z budżetu powiatu zawierciańskiego; wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł przeznaczonych na działalność statutową.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan działalności instytucji zawierający plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.
4. Dyrektor Biblioteki zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia w Wydziale Planowania i Finansowania Budżetu Urzędu Miasta.
5. Sprawozdanie roczne i bilans Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 20
Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 21
Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 22
1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 23
Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego, lub osób przez niego upoważnionych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta Zawiercie
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 25
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:27:57
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:30:45
Ostatnia zmiana:2016-05-10 10:27:15
Ilość wyświetleń:3717

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij