Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki o nr ew. 783/12, karta mapy 1, obreb Kosowska Niwa

 

  Zawiercie, dnia 04.03.2014

 

Nr GN.6840. 1.2 .14.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

przy ulicy Kormoranów, obręb Kosowska Niwa

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Nr ew. działki 783/12, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa

·         Powierzchnia nieruchomości: 386 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  Bp

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, narożna, brzegiem ścięta, posiada dostęp do drogi ulicy Kormoranów.  Ulica Kormoranów uzbrojona w energie elektryczną, wodę, kanalizacje. Działka porośnięta gęsto drzewami i krzewami, wysoką trawą.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka 783/12 położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

·         Kształt działki:  kształt regularny, prostokątny

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 41.310,00 zł  (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych w tym 23 % podatku VAT)

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014r w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9 00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
 w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805  w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r.  Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenia o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
  3. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- dowodu tożsamości i zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

Aktualny wypis z rejestru powinien być nie starszy niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

 

Załączniki

wspólność majątkowa (13.2kB) Zapisz dokument  
ogloszenie o przetargu (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozdzielność majątkowa (13.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Martyna Drabek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Martyna Drabek
Data wprowadzenia:2014-03-03 12:35:12
Opublikował:Martyna Drabek
Data publikacji:2014-03-04 08:42:48
Ostatnia zmiana:2014-03-05 07:18:18
Ilość wyświetleń:722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij