Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

 

Lp. Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź
1. 06.01.2019 Informacja o kosztach umów fakturach lub innych płatnościach i wynagrodzeniach dla Agencji Figaro która świadczyła usługi dla Gminy Zawiercie w okresie 2014-2018. do pobrania  17.01.2019  do pobrania
2. 09.01.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: dlaczego prawoskręt z ul. Sienkiewicza na ul. Leśną nie został oddany do użytku? do pobrania

 17.01.2019

 do pobrania

3. 09.01.2019 Udostępnienie siatki bezpieczeństwa do Planu Zarządzania Kryzysowego. do pobrania

 14.12.2019

 do pobrania

4. 17.01.2019 Czy na obszarze Zawiercia została podjęta uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji?

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

18.01.2019

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

5. 18.01.2019 Odśnieżanie chodników przy ul. Łośnickiej. do pobrania  9.01.2019  do pobrania
6. 24.01.2019 Odpis protokołów z dnia 27.10.2017r. i 10.11.2017r. dot. wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34 w Zawerciu do pobrania  25.01.2019 do pobrania
7.

24.01.2019

01.09.2019

Wydane decyzje administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi w 2016,2017 i 2018 roku

uzupełnienie pytania

do pobrania

do pobrania

06.02.2019

04.09.2019

do pobrania

do pobrania

8. 25.01.2019 Udostępnienie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej początek kadencji 2018-2023 i ośwadczenia majątkowego Prezydenta Miasta początek kadencji 2018-2023 do pobrania  25.01.2019  do pobrania
9. 29.01.2019 Udostępnienie pisma nr WNGMT.7021.6.6.2.2019.AM z dnia 23 stycznia 2019 r. do Powiatowego Zarządu Dróg.
Informację, czy urząd otrzymał pismo z Powiatowego Zarządu Dróg odnoszące się do pisma WNGMT.7021.6.6.1.2019.AM z 7 stycznia 2019 r. w sprawie chodników.
do pobrania 04.02.2019 do pobrania
10. 05.02.2019 Informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie do pobrania 18.02.2019   do pobrania
11. 06.02.2019 Przesłanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dot. bieżącej eksploatacji i utrzymania fontann w Zawierciu. do pobrania 12.02.2019 do pobrania
12. 11.02.2019 Przedstawienie wysokości premii/ dodatkowych wynagrodzeń netto wpłaconej w miesiącach październik listopad grudzień 2018 roku osobom zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach. do pobrania 25.02.2019   do pobrania
           
13. 11.02.2019 Podanie wykazu istniejących dokumentów planistycznych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo wraz z podaniem okresu obowiązywania i aktu uchwalenia. do pobrania 14.02.2019 do pobrania
14. 14.02.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilość udzielonych dopłat na wymianę ogrzewania na ekologiczne w 2018 r. do pobrania  26.02.2019  do pobrania
15. 14.02.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilość pzreprowadzonych kontroli w związku z podejrzeniem wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach. do pobrania 18.02.2019 do pobrania
16.  04.03.2019 Udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2018.  do pobrania 14.03.2019  do pobrania
17. 06.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:1)Informacji na temat ilości mieszkańców powiatu zawierciańskiego (zameldowanych na stałe i czasowo) z podziałem na płeć i wiek z wyszczególnieniem dzieci w wieku od 0 do 2 lat oraz 2-6 lat na dzień 31 stycznia 2019 roku
2. Informacji o ilości miejsc wychowania przedszkolnego dla każdej z gmin powiatu z osobna
do pobrania  20.03.2019  do pobrania
18. 10.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ile kosztuje roczne utrzymanie targowiska miejskiego? do pobrania  18.03.2019  do pobrania
19. 11.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia wykonania wniosku na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę. do pobrania 22.03.2019  do pobrania
20. 11.03.2019 Kompleksowa informacja na temat niedoszacowanych wydatków i projektów z uwzględnieniem nazw i kwot, które trzeba na bieżąco uregulować. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
21. 13.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: informacja o wynikach przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę, należących do Gminy nieruchomości gruntowych niezabudowanych (grunty). do pobrania  20.03.2019 do pobrania
22. 14.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia wykonania wniosku na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę. do pobrania  22.03.2019  do pobrania
23. 18.03.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: udostępnienie ofert w postępowaniach w 2018 r. prowadzonych w trybie zamówień do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
24. 19.03.2019  Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018  do pobrania  28.03.2019  do pobrania
25. 21.03.2018 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: czy w latach 2016-2019 Państwa jednostka samorządu terytorialnego emitowała obligacje? do pobrania  02.04.2019  do pobrania
26. 22.03.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.:ile w ciągu ostatnich 4 latach było błędnie wydanych decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą przez urząd odszkodowania poszkodowanym? do pobrania 02.04.2019   do pobrania
27. 24.03.2019 Udostęnienie umowy dzierżawy targowiska miejskiego Żabki podmiotowi prywatnemu. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
28. 25.03.2019

Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: czy jednsotka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych?

do pobrania  01.04.2019  do pobrania
29. 02.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową? do pobrania 09.04.2019   do pobrania
30. 02.04.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: przekazanie kserokopii wszystkich dokumentów wraz z załącznikami, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu o przyznanie dotacji "Organizacja uprawiania sportu 2019 r." do pobrania  17.04.2019  do pobrania (załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Centrum Organizacji Pozarządowej) 
31. 05.04.2019 Przekazanie kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoleniu dla inwestycji realizowanych na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego do pobrania  12.04.2019  do pobrania
32. 11.04.2019 Podjęte przez Prezydenta działania, spotkania w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia i oręby w okresie od 21.11.2018 r. do pobrania  25.04.2019  do pobrania
33. 11.04.2019 Udzielenie informacji dotyczącej operatora sieci telefonii komórkowej obsługującej urząd. do pobrania  18.04.2019  do pobrania
34. 11.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań dot. audytu wewnętrznego i audytora wewnętrznego. do pobrania  16.04.2019 do pobrania
35. 14.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:odpis aktualnie obowiązujacej umowy z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych. do pobrania  18.04.2019  do pobrania
36. 16.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy urząd korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych? do pobrania  29.04.2019  do pobrania
37. 24.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:udostępnienie kopii umowy dot. budowy trzech budynków komunalnych wielorodzinnych w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do pobrania 07.05.2019  do pobrania
38. 29.04.2019 Skany wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych skłądany w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica". które wpłynęły do organu prowadzącego. do pobrania 07.05.2019   do pobrania
39. 29.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: jakie nakłady pieniężne zostały poniesione na zakup nowych naszadzeń drzew w roku 2018? do pobrania  13.05.2019  do pobrania
40. 03.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:liczba posiadanych komputerów i serwerów. do pobrania 09.05.2019   do pobrania
41. 06.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy podmiot prowadzi BIP i pod jakimj adresem?, Z usług jakiego dostawcy podmiot korzysta? do pobrania  20.05.2019  do pobrania
42. 16.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:dlaczego zapis video z konsultacji nie został opublikowany? do pobrania 30.05.2019   do pobrania
43 28.05.2019 Wyszczególnienie nazw operatorów z jakimi Urząd ma sygnowane umowy, ilości sygnowanych umów z danym operatorem, czasu wygaśnięcia umowy do pobrania 04.06.2019  do pobrania
44 27.05.2019 Dokumentacja dot. budowy gazociągu Ząbkowice-Częstochowa do pobrania 04.06.2019  do pobrania 
45 05.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilości pism protestacyjnych dotyczących funkcjonowania lub planowanej budowy ferm norek, chlewni oraz kurników do pobrania 07.06.2019  do pobrania
46 06.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: zmiany regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

02.07.2019   do pobrania
47 06.06.2019 Udostępnienie wykazu firm zarejestrowanych na terenie Miasta Zawiercia według stanu na koniec 2018 r. do pobrania  11.06.2019 do pobrania
48 11.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: przyjęcia rezolucji/uchwały w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw do pobrania 13.06.2019  do pobrania 
49 11.06.2019 Skanu faktur za zakup energii elektrycznej,gazu umów na zakup energii elektrycznej i umów na zakup gazu do pobrania    
50 10.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: kosztów organizacji Dnia Zawiercia w 2019 roku do pobrania

 19.06.2019

01.07.2019

do pobrania 

do pobrania 

51 12.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: informacji o wyborach na sołtysów i przewodniczacych osiedli w 2019 r. do pobrania  18.06.2019       do pobrania
52 12.06.2019 Zapytanie o Inspektora Ochrony Danych do pobrania  17.06.2019      do pobrania
53 10.06.2019  Informacja o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego aktualnie obowiązującego dla działek. do pobrania 17.06.2019     do pobrania
54 15.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: podania przyczyn skażenia wody do pobrania  24.06.2019    do pobrania
55 19.06.2019 Informacja o zasadach postępowania w przypadku powzięcia informacji, iż woda wodociagowa nie jest zdatna do wykorzytywania. do pobrania  24.06.2019    do pobrania
56 19.06.2019 Zestawienie osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy  (od 21.11.2018 r. do chwili obecnej). do pobrania  26.06.2019    do pobrania
57

19.06.2019

27.06.2019

Na jakich zasadach funkcjonuje młodzieżowy zastępca Prezydenta Miasta

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy Pan Jakub Kosoń został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

do pobrania

do pobrania

 25.06.2019

02.07.2019

     do pobrania

     do pobrania

58 24.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in: Czy od dnia 21 listopada 2018r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny w zakresie zarządzania oraz finansów? do pobrania  26.06.2019      do pobrania
59 25.06.2019 Czy państwa jednostka oraz jednostki podległe korzystają z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych do pobrania  26.06.2019       do pobrania
60 02.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in:Jaki był koszt zakupu wyposażenia do pokojów znajdujących się przy sekretariacie do pobrania  11.07.2019      do pobrania
61 09.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: skany wszystkich faktur jakie wystawiła kancelaria berendowicz &berendowicz od dnia 21 listopada 2018 na obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe. do pobrania  22.07.2019

     do pobrania

załączniki z uwagi na duży rozmiar sa do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu

62 09.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań : Ile wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych w trybie w/w ustawy złożyli do tej pory inwestorzy w Państwa gminie? do pobrania  12.07.2019        do pobrania
 63 12.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Czy na terenach powiatu zawierciańskiego eksplatowany jest gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice - Ząbkowice (rok budowy 1958) do pobrania 17.07.2019       do pobrania
64 08.07.2019 Wniosek w postaci ankiety dotyczącej współpracy gmin z innymi podmiotami jak również jakosci działań instytucji publicznych na poziomie lokalnym do pobrania  19.07.2019       do pobrania
65 19.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: udostępnienia umowy z firmą JUL-BUD "Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na Osiedlu TAZ w Zawierciu" zawartej 28.12.2019r. do pobrania  26.07.2019

      do pobrania

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

66 23.07.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: podanie sumy wynagrodzeń pracowników (naczelnik, pracownicy, oraz wszyscy zatrudnieni w UM w tym okresie radcowie prawni) nieistniejacego już Wydziału Obsługi Prwnej za wrzesień 2018 do pobrania  02.08.2019  do pobrania
67 23.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytaż: Czy w tut. spółce zatrudniony /współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej Przemysław Trepka, radny Rady Miejskiej w Zawierciu obecnej kadencji do pobrania  25.07.2019      do pobrania
68 22.07.2019 O jaki tryb przetargowy czy bezprzetargowy nastąpiła sprzedaz części drogi wewnętrznej należ?cej do Gminy do pobrania  29.07.2019      do pobrania
69 24.07.2019 Informacja składa się z kilku pytań: Czy Jakub Kosoń został upoważniony przez Prezydenta Miasta Zawiercie, jako administratora danych osobowych, do dokonywania w jego imieniu operacji polegajacych na przetwarzaniu danych osobowych do pobrania  05.08.2019      do pobrania
70 25.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań : informacjach podjętych przez Prezydenta w sprawie przystapienia Zawiercia do GZM do pobrania  01.08.2019     do pobrania
71 25.07.2019 Kto i na jakiej podstawie prawnej zapewni ciagłość władzy w Gminie Zawiercie w sytuacji okreslonej w art. 29g ustawy o samorzadzie gminy

do pobrania

do pobrania uzupełnione

 30.07.2019

02.08.2019

  do pobrania

  do pobrania

72 26.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Czy jednostka posiada stanowsko Archiwisty Zakładowego do pobrania  29.07.2019      do pobrania
73 26.05.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań czy projekty uchwał analizowane są pod względem prawnym do pobrania  01.08.2019      do pobrania
74 27.07.2019 Wskazanie podstawy prawnej publikacji rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej na BIP do pobrania  31.07.2019     do pobrania
75 30.07.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: Kto z pracowników UM korzysta z dofinansowania do kształcenia na podstawie szkolnej formy kształcenia zgodnie z Paragrafem 11 Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych do pobrania  09.08.2019     do pobrania
76 30.07.2019 Wniosek dotyczy umów na budowę placu zabaw przy ul. Kredytowej w Zawierciu oraz budowę centralnego placu zabaw na terenie Parku Mickiewicza do pobrania  06.05.2019

    do pobrania

(Załaczniki z uwagi na duży rozmiar do wglądu w pokoju 223 UM)

77 02.08.2019 Winiosek składa się z kilku pytań: ile jednostek organizacyjnych gminy (wliczajac urząd) oraz spółek obsługuje firma DRAGO SERVICE do pobrania  13.08.2019  do pobrania
78 06.08.2019 Kto i na jakiej podstawie prawnej zapewni ciągłość władzy w przypadku przemijajacej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Prezydenta Miasta, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym? do pobrania  08.08.2019  do pobrania
79 06.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w okresie od 21.11.2018-06.08.2019 , ilość stażystów do pobrania  16.08.2019  do pobrania
80 07.08.2019 Czy miało miejsce zdarzenie, o którym pisał portal zawierciańskie.pl do pobrania  07.08.2019  do pobrania
81 06.08.2019 Skan faktur za zakup energi elektrycznej do pobrania

 08.08.2019

16.08.2019

 do pobrania

do pobrania

82 08.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Kto jest włąscicielem kładek nad rzeką Wartą? do pobrania  16.08.2019  do pobrania
83 10.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: przeprowadzenie szkolenia do pobrania 22.08.2019 do pobrania
84 21.08.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: koszty utrzymania strony internetowej miasta oraz konsultacji społecznych do pobrania  29.08.2019  do pobrania
85 25.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: remont przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja do pobrania  03.09.2019  do pobrania
86 04.09.2019 Czy oferent realizuje postanowienia umowy? do pobrania  12.09.2019  do pobrania
87 09.09.2019 W sprawie spalania śmieci do pobrania  09.09.2019  do pobrania
88 07.09.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: sprawa przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja do pobrania  17.09.2019  do pobrania
89 09.09.2019 Warunki zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltanicznych do pobrania  16.09.2019  do pobrania
90 12.09.2019 Czy Urząd dysponuje miejscami na cele kampanii wyborczej do pobrania    
91 13.09.2019 Ile w mieści Częstochowa jest podmiotów, których właściciele są z powiatu Kłobuckiego do pobrania  19.09.2019  do pobrania

 

Załączniki

Wniosek Nr 1 (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 1 (230.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 2 (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 2 (454.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 3 (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 3 (368.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 4 (296.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie Wniosku Nr 4 (302.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 4 (432.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 4 - uzupełnienie (431kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 5 (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 5 (520.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 6 (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 6 (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 7 (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 7 (449.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 8 (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 8 (177.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 9 (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 9 (835.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 10 (216.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 10 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 11 (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 11 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 12 (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 12 (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 13 (527.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 13. (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 14 (263.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 14 (609.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 15 (425.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 15 (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 16 (304.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 16 (656.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 17 (236.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 17 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 18 (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 18 (181.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 19 (611.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 19 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 20 (152.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 20 (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 21 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 21 (376.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 22 (297.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 22 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 23 (214.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 23 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 24 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 24 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 25 (195.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 25 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 26 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 26 (233.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 27 (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 27. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 28 (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 28 (187kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 29 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 29 (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 30 (475.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 30 (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 31 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 31 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 32 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 32 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 33 (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 33 (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 34 (223.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 34 (340.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 35 (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 35 (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 36 (290.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 36 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 37 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 37 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 38 (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 38 (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 39 (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 39 (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 40 (446.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 40 (203.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 41 (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 41 (585.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 42 (158.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź nr 42 (538.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 43 (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 43 (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie o informację publiczną 44 (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek Nr 45 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 45 (491.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 46 (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie wniosku 46 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 46 (625.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 47 (235kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 47 (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 48 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 48 (422.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr.49 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek nr 50 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 50 (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 50 (408.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 51 (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 51 (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 52 (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 52 (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 53 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 53 (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 54 (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 54 (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 55 (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź nr 55 (635.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nrb 56 (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź56 (144.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 57 (231.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek 57 uzupełnienie (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 57 (318.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 57 (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 58 (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 58 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 59 (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 59 (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 60 (240kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 60 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 61 (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 61 (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 62 (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 62 (248.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 63 (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 63 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 64 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 64 (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 65 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 65 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 66 (174.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 66 (797.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 67 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 7.1 (11.6kB) Zapisz dokument  
Odpowiedź 67 (471.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek68 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 68 (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 69 (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 69 (723.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 70 (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 70 (250.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 71 (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie wniosku 71 (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 71 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 71.1 (489.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 72 (443.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 72 (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 73 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 73 (552.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 74 (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 74 (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 75 (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 75 (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 76 (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 76 (423.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 77 (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 77 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 78 (121.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 78 (699.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 79 (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 79 (209.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 80 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 80 (493.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 81 (490.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 81 (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie do 81 (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 82 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 82 (254.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 83 (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 83 (331.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 84 (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 84 (440.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 85 (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 85 - informacja publiczna (580.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 7.1 uzupełnienie (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 86 (411.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 86 (470.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 87 (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 87 (445.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 88 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 88 (821.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 89 (489.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 89 (576.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 90 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 91 (175.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 91 (2) (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2019-01-17 10:40:16
Wprowadził do systemu:Izabela Łapaj
Data wprowadzenia:2019-01-17 10:40:35
Opublikował:Dominika Jurek
Data publikacji:2019-01-17 12:49:44
Ostatnia zmiana:2019-09-20 10:34:32
Ilość wyświetleń:6141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij