Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 5/3, 6/4 i 57/8, k.m. 61, obręb Zawiercie przy ul. Grunwaldzkiej

Zawiercie, dn. 12.07.2018 r.

WNMK.6840.48.8.17.2018.GK

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie       nr ew. 5/3, 6/4 i 57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie
przy ul. Grunwaldzkiej

 

·        Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.:

  5/3, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0025 ha,

  6/4, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0022 ha,

57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0297 ha,

·         Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0344 ha

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00034811/7

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, częściowo porośnięta zielenią niską (trawy) oraz kilkoma samosiejkami drzew i krzewów. Na działce oznaczonej geodezyjnie nr ew. 57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie posadowiony jest słup elektryczny oświetleniowy oraz fragment kabla elektroenergetycznego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Grunwaldzka.
W sąsiedztwie nieruchomości dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja i energia elektryczna.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem: 6PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej.

·         Kształt nieruchomości: zbliżony do wydłużonego prostokąta.

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 26 700,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych i 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

·         Wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, Marcin Migalski tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia
8 sierpnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

2.      W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

3.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.

 

Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załączniki

ogłoszenie o przetargu dz.5_3,6_4,57_8, k.m.61, Zawiercie (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie rozdzielność majątkowa (13.7kB) Zapisz dokument  
oświadczenie wspólność majątkowa (13.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Grzegorz Kurzawa
Data utworzenia:2018-07-12 09:23:34
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kurzawa
Data wprowadzenia:2018-07-12 09:23:49
Opublikował:Grzegorz Kurzawa
Data publikacji:2018-07-12 09:28:03
Ostatnia zmiana:2018-07-12 09:28:20
Ilość wyświetleń:137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij