Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

 

L.p. Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź

1.

01.01.2018

Udostępnienie kopii wszystkich umów zawartych przez urz?d w 2017 r.

 do pobrania

 15.01.2018 do pobrania
2. 04.01.2018 Wskazanie jaki miejscowy akt prawny określa "nakazane środki przy trzymaniu zwierzęcia".  do pobrania 10.01.2018  do pobrania
3. 04.01.2018 Czy w postępowaniach prowadzonych przez Urząd znalazła zastosowanie instytucja posiedzenia w trybie współdziałania?  do pobrania  18.01.2018

 do pobrania

do pobrania

4. 06.01.2018 Wysokość wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zawiercie w grudniu 2018 r.

 do pobrania

 18.01.2018

 do pobrania

5. 12.01.2018 Czy Rathdowney Polska sp. z o.o. i inne podmioty wnioskowały o zmianę miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego gminy Zawiercie lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kierunku wydobywczym lub innym. do pobrania

 17.01.2018

 do pobrania

6.  11.01.2018 Wysokość wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zawiercie w grudniu 2017 r.

 do pobrania

 18.01.2018

 do pobrania

7. 12.01.2018  Jak są ustalane terminy indywidualnych spotkań radnych z wójtem(burmistrzem, prezydentem miasta)?

 do pobrania

 17.01.2018

 do pobrania

8. 17.01.2018 Umowy wraz z zał?cznikami dotycz?ce obsługi i konserwacji fontann w 2017 r. podległych tut. urzędowi.  do pobrania

 23.01.2018

 do pobrania

 9.

17.01.2018 

Informacje o wynikach przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę, należ?cych do Gminy: nieruchomości gruntowych niezabudowanych, lokalowych, zabudowanych w latach 2015-2017.

 do pobrania

 24.01.2018

 do pobrania

10. 

 17.01.2018

Opłata adiacencka.

 do pobrania

 24.01.2018

 do pobrania

11. 23.01.2018 Zagospodarowanie terenów działek gminnych.  do pobrania

 31.01.2018

 do pobrania

12. 24.01.2018  Skan formularza ofertowego wraz z załącznikami oferenta, który zaproponował nakorzystniejszą cenę w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

do pobrania

do pobrania

25.01.2018

do pobrania

13.  25.01.2018 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hali sportowo - edukacyjnej do hipoterapii przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Zawierciu - Bzowie.

do pobrania

 29.01.2018

 do pobrania

14. 01.02.2018 Wskazanie podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy. do pobrania

12.02.2018

 do pobrania

15.

05.02.2018 Aneks nr 1 z dnia 05.12.2017 do umowy nr 104/2017 z dnia 26.09.2017 r. do pobrania

 19.02.2018

 do pobrania

16. 30.01.2018 Imprezy masowe mające miejsce w mieście w latach 2016-2017. do pobrania

 

 
17. 01.02.2018 Ilość ławek w mieście. do pobrania

 09.02.2018

 do pobrania

18. 07.02.2018 Wysokość środków, które urząd przeznaczył w budżecie na rok 2018 na opracowanie aktualizacji:Programu Ochrony Środowiska, Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją, ewidencji zabytków oraz programu opieki naz zabytkami. do pobrania

 19.02.2018

 do pobrania

19. 07.02.2018 Informacja o stanie własności budynku położonego na skrzyżowaniu ul. Obr. Poczty Gdańskiej i ul. Wojska Polskiego do pobrania

 21.02.2018

do pobrania

20. 07.02.2018 Roczny koszt utrzymania Galerii Muzealnej im. Leszka Dutki w Zawierciu ponoszony przez Gminę Zawiercie do pobrania

 21.02.2018

 do pobrania

21. 07.02.2018 Roczny koszt utrzymania wszystkich filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu ponoszony przez Gminę Zawiercie z podziałem na poszczególne filie do pobrania

 21.02.2018

 do pobrania

22. 07.02.2018 Zagospodarownie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka wraz z kosztorysem z podziałem na poszczególne elementy tej inwestycji do pobrania

 21.02.2018

 do pobrania

23. 07.02.2018 Informacja o wyborze firmy, która dostarczała ławki do inwestycji w Zawierciu do pobrania

 21.02.2018

 do pobrania

24. 07.02.2018 Kosztorys inwestycji położonej na skrzyżowaniu ul. Blanowskiej oraz ul. Limanowskiego wraz z podziałem na poszczególne elementy do pobrania

 21.02.2018

 do pobrania

25. 12.02.2018 Liczba dzieci we wszystkich przedszkolach publicznych w mieście Zawiercie w latach 2008-2016

do pobrania

 14.02.2018

do pobrania

26. 14.02.2018 Czy gmina Zawiercie oraz spółki miejskie podpisywały umowy na świadczenie usług z osobą o nazwisku ( anonimizacja imienia i nazwiska osoby fizycznej) w latach 2014-2018 do pobrania

28.02.2018

 do pobrania

27. 14.02.2018

Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - czy gmina była właścicielem lub współwłaścicielem działek o nr 29/2, 33/4 i 33/5 ? Koszty rocznego oświetlenia przejśc dla pieszych.Udostępnienie umowy dzierżawy terenu byłego PKS, którą zawarła gmina z PKP.

do pobrania

 28.02.2018

 do pobrania

28. 18.02.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - czy decyzje w sprawie podatku od nieruchomości są doręczane przez pracowników organu podatkowego czy za pośrednictwem poczty? do pobrania

 01.03.2018

 do pobrania

29. 20.02.2018 Jakie wydatki zostały poniesione przez Urząd Miejski w Zawierciu oraz jednostkę samorządową, którą urząd reprezentuje w 2014 r. i w 2015 r. w związku z 23 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do pobrania 23.02.2018 do pobrania
30 21.02.2018 Jakie programy komputerowe i aplikacje posiada Gmina w swoich zasobach, na których pracują pracownicy Gminy? do pobrania

 01.03.2018

 do pobrania

31. 25.02.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in - kto jest właścicielem hali sportowo - edukacyjnej do hipoterapii w Bzowie.Kto jest administratorem hali sportowo - edukacyjnej do hipoterapii w Bzowie. do pobrania 06.03.2018 do pobrania
32. 28.02.2018 Oferta wraz z załącznikami złożona w uniewżnionym postępowaniu na zd: "Rewitalizacja zdegradownego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione" do pobrania

 02.03.2018

 do pobrania

33. 02.03.2018 Informacje na temat inwestycji realizowanych na terenie gminy Zawiercie w latach 2007-2013 z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

do pobrania

do pobrania

06.03.2018

27.03.2018

do pobrania

do pobrania

34. 07.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - Przedstawienie wydatków, jakie poniósł UM Zawiercie w związku z 23 finałem WOŚP.Przedstawienie wydatków, jakie poniósł UM Zawiercie w związku z 24 finałem WOŚP.Przedstawienie wydatków, jakie poniósł UM Zawiercie w związku z 25 finałem WOŚP. do pobrania

 21.03.2018

 do pobrania

35. 11.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - Przedstawienie wydatków, jakie poniósł UM Zawiercie w związku z organizacją Dni Zawiercia w 2015r. Kopie wszystkich umów cywilnoprawnych, jakie UM Zawiercie zawarł na okoliczność organizacji Dni Zawiercia w 2015r. do pobrania 22.03.2018 do pobrania
36. 10.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.- Zrealizowana wielkość dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017r. Wysokość zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2017r. do pobrania

 22.03.2018

 do pobrania

37. 13.03.2018 Dostarczenie pełnej dokumentacji postępowania lub postępowań dot. druku i zamontowania banera wraz z konstrukcją, baner z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego na budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47 w Zawierciu do pobrania 27.03.2018 do pobrania
38. 14.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - Wskazanie ilości wszczętych postępowań regulacyjnych stanu prawnego działek, ile zostało zakończonych i jakich działek dotyczyły i dotyczą w latach 2014-2018. Działania Strazy Miejskiej w sprawie przejść. do pobrania

28.03.2018

 do pobrania

39. 15.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - Ilość podatkników, będących osobami fizycznymi na koniec grudnia 2016r., ilość osób fizycznych, które opłaciły opłatę za psa na koniec grudnia 2016r. do pobrania

 22.03.2018

 do pobrania

40. 15.03.2018 Udostępnienie skanów wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Urzędu za okres od września 2017 do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek, a związanych z realizacja przez UM w Zawierciu uchwały nr XLV/416/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27.09.2017r. w szczególności dokumentujących podejmowane przez Urząd Miejski w Zawierciu działania zmierzające do utworzenia na terenie powiatu zawierciańskiego szkoły publicznej muzycznej I stopnia do pobrania 29.03.2018 do pobrania
41. 19.03.2018 Koszty funkcjonowania urzędu za rok 2017 do pobrania

 22.03.2018   

 do pobrania

42. 22.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - Ilość podatkników, będących osobami fizycznymi na koniec grudnia 2016r., ilość osób fizycznych, które opłaciły opłatę za psa na koniec grudnia 2016r. do pobrania 22.03.2018 do pobrania
43. 22.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.- Proszę o dostarczenie pełnej dokumentacji dot. zamówienia pt. Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Karlinie Nr referencyjny :ZP.271.89.2017; Sposób zabezpieczenia środków w dniu podpisania umowy, do pobrania  05.04.2018 do pobrania (załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Organizacyjnym)
44. 25.03.2018 Podanie danych firm/firmy/osoby, które w roku 2017 i 2018 świadczyły lub obecnie świadczą usługi w zakresie zbierania zwłok zwierząt i ich szczątków oraz przekazywanie ich do utylizacji z terenu gminy. Podanie danych firm/firmy/osób, które w 2017 i 2018 świadczyły lub obecnie świadczą usługi w zakresie odławiania, zabierania lub udzielania pomocy zwierzętom dzko-żyjącym na terenie gminy. do pobrania 29.03.2018 do pobrania
45. 25.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: Jakie były ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które Urząd Miasta Zawiercie przeznaczył na sprzedaż w latach 2011, 2013, 2016, 2018? Ceny metra kwadratowego nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. do pobrania 28.03.2018  do pobrania
46. 26.03.2018 Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 do pobrania 09.04.2018 do pobrania
47. 27.03.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: 1. Wykaz jednostek na terenie miasta przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego 2. Informacji o lioczbie przyjętych w latach 2016-2017 przez miasto wniosków o wydanie dowodu osobistego, w podziale na lata oraz jednostki wykazanej w punkcie 1 do pobrania 09.04.2018 do pobrania
48. 29.03.2018 1. Ile cmentarzy komunalnych znajduje się na terenie gminy, kto nimi zarządza bądź administruje i kto w Państwa Urzędzie sprawuje nadzór nad cmentarzami. 2. Ile cmentarzy rzymskokatolickich, żydowskich, prawosławnych, ewangelickich, wojennych ewentualnie innych wyznań znajduje się na Państwa terenie i kto nimi zarządza. do pobrania 12.04.2018 do pobrania
49. 30.03.2018 Kwoty jakie zostały przeznaczone na życzenia świąteczne w 2015, 2016 i 2017r. do pobrania 12.04.2018 do pobrania
50. 05.04.2018 1.Czy (anonimizacja danych osobowych) była zatrudnionowa w roku szkolnym 2017/2018, w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie? 2. Czy jest wpisana w arkusze organizacyjne podległych szkół i placówek? 3. Wjakim wymiarzeoraz w jakim charakterze realizuje obowiązki dodatkowe w szkołach i placówkach? do pobrania 12.04.2018 do pobrania
51. 11.04.2018 Wniosek składa się z kulku pytań m.in.: Jakie działania zostały podjęte przez Prezydenta lub osoby upoważnioen w sprawie budowy kopalni? Czy Prezydent występował do instytucji publicznych w tej sprawie? do pobrania 24.04.2018 do pobrania
52. 13.04.2018 1.Kserokopia końcowego protokołu/protokołów odbioru robót inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka". 2. Kopie faktury/faktur na podstawie których inwestor przekazał środki wykonawcy w związku z inwestycją "Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka". 3. Kopie dokumentów potwierdzających przekazanie środków wykonawcy w związku z inwestycją "Zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu Zuzanka". do pobrania 26.04.2018 do pobrania
53. 16.04.2018 Udostępnienie listy organizacji pozarządowych wraz z danymi kontaktowymi. do pobrania 02.05.2018 do pobrania
54. 18.04.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. :1. Czy Prezydent lub osoby upoważnione prowadzą lub prowadziły rozmowy w sprawie odkupienia akcji RPWiK Zawiercie sp. z o.o? 2. Jakie działania podjął Prezydent w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia od 2017r.? 3. Jaki działania podjął Prezydent w sprawie remontu linii kolejowej Zawiercie - Pyrzowice? 4. Czy Urząd zgłaszał wniosek do Śląskiego Konserwatora Zabytków w sprawie włączenia budynku Ratusza do rejestru zabytków? do pobrania 02.05.2018 do pobrania
55. 18.04.2018 1. Czy Urząd Miejski w Zawierciu zawarł w latach 2017-2018 jakąkolwiek umowę dotyczącą współpracy z kancelarią prawną, której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Miasta? do pobrania 02.05.2018 do pobrania
56. 16.04.2018 1.Koszt odbioru odpadów segregowanych na mieszkańca/nieruchomość (stawka miesi.ęczna) w latach 2013-2018 2. Koszt odbioru odpadów zmieszanych na mieszkańca / nieruchomość (stawka miesięczna ) w latach 2013-2018 3. W jaki sposób naliczana jest stawka za wywóz odpadów? do pobrania 26.04.2018 do pobrania
57. 18.04.2018 Udostępnienie informacji obejmującej wykaz potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zawiercie wraz z cenami ofertowymi do pobrania 07.05.2018 do pobrania
58.          
59. 23.04.2018 Ile osób jest zatrudnionych w Urzędzie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat na stanowiskach urzędniczych oraz ile na kierowniczych stanowiskach urzędniczych? do pobrania 07.05.2018 do pobrania
60. 26.04.2018 Czy Gmina rozważa wprowadzenie opłaty reklamowej? Czy Gmina podjęła działa dot. wprowadzenia opłaty reklamowej? Czy podjęto uchwałę o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej archtektury, tablic rklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń? do pobrania 10.05.2018 do pobrania
61. 26.04.2018 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia publicznego opatrzonego znakiem ZP.271.28.2018 do pobrania 27.04.2018 do pobrania
62. 26.04.2018 Jaki portal elektronicznych zamówień publicznych wdrażacie Państwo w swojej jednostce w związku z obowiązkiem używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia od 18 października 2018r., wynikającym z przepisów Prawo Zamówień Publicznych? do pobrania 02.05.2018 do pobrania
63. 27.04.2018 Jaki jest planowany przebieg obwodniczy Poręby i Zawiercia na Drodze Krajowej nr 78? Przez jakie działki w jakich miejscowościach będzie przebiegać ww. obwodnica? Jaki jest aktualny stan prac związanych z budową obwodnicy? Czy zostały podjęte działania zmierzające do pozyskania nieruchomości pod budowę obwodnicy? Czy znana jest data rozpoczęcia robót związanych z budową obwodnicy? do pobrania 11.05.2018 do pobrania
64. 04.05.2018 1. Podanie nazwy podmiotu, który brał udział w sporządzeniu lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? Adres URL w BIP gdzie opublikowany jest wzmiankowamy projekt lub przesłanie go drogą mailową? W przypadku braku projektu lub jego dezaktualizacji przesłanie aktualnych danych w zakresie zaopatrzenia Gminy w gaz oraz rodzaj paliw stosowanych obecnie w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej oraz informację o rocznym jego zużyciu oraz zainstalowanej mocy źródeł ciepła. do pobrania 18.05.2018 do pobrania
65. 07.05.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: 1. Czy w Państwa gminie działa stowarzyszenie, które otrzymało w 2018r. dotację na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie sekcji piłki nożnej mężczyzn? 2. Czy w Państwa Gminie działa stowarzyszenie, któr otrzymało w 2018r. dotację na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, na prowadzenie sekcji piłki nożnej mężczyzn?  do pobrania 21.05.2018 do pobrania
66. 08.05.2018 Czy Gmina zawarła umowę dotycz?c? współpracy Gminy z kancelari? doradztwa podatkowego lub innym podmiotem ś?wiadcz?cym usługi doradztwa podatkowego, której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bież?cego doradztwa podatkowego na rzecz Gminy i/lub jej jednostek organizacyjnych? do pobrania 23.05.2018 do pobrania
67. 10.05.2018 Ankieta w formie elektronicznej dotycz?ca usuwania i unieszkodliwiania azbestu w roku 2017 do pobrania 24.05.2018 ankieta wypełniona na stronie internetowej
68. 10.05.2018 1.Planowane lub zrealizowane przetargi na dostawę kawy lub usłgę zwi?zan? z obsługą ekspresu do kawy. 2. Planowane lub zrealizowane przetargi we wszystkich jednostkach gminy na dostawę kawy lub usułgę związaną z obsługą ekspresu do kawy. 3. Skany dokumentów przetargowych i ofert. do pobrania 24.05.2018 do pobrania
69. 14.05.2018 Czy na obszarze Zawierc ia została podjęta uchwała na podstawie art.37a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji. itd.  do pobrania 28.05.2018 do pobrania
70. 21.05.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu miasat za lata 2016 i 2017 do pobrania 04.06.2018 do pobrania
71. 28.05.2018 Przekazanie odpłatnie jednostkom powiązanym majątku nie objętego obowiązkiem centralizacji rozliczeń VAT do pobrania 11.06.2018 do pobrania
72. 25.05.2018 Postępowanie na dostawę gadżetów z nadrukiem do wykorzystania na potrzeby promocji ekologii i recyklingu do pobrania 06.06.2018 do pobrania ( załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym z uwagi na duży rozmiar plików)
73. 30.05.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:1. Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie 2. Informacje o obwodnicy Zawiercia i Poręby, 3. Umowa kupna działki z firm? TAURON do pobrania 13.06.2018 do pobrania
74. 04.06.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: 1. Działka na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, 2. Remont chodnika przy ul. Zaparkowej, 3. Lokal wyborczy w Miejskim Ośrodku Kultury do pobrania 18.06.2018 do pobrania
75. 05.06.2018 Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego do pobrania 20.06.2018 do pobrania
76. 12.06.2018 Informacje dotyczące wyboru najkorzstniejszej oferty w postępowaniu nr ZP.271.36.2018 do pobrania 20.06.2018 do pobrania
77. 11.06.218  Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: liczba zakupionych butli/baniek wody do dystrybutorów w roku 2017. do pobrania 14.06.2018  do pobrania
78. 12.06.2018 Zwolnienie placówek oświatowych ze stosowania niektórych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego do pobrania 14.06.2018 do pobrania
79. 18.06.2018 Zwiększenie pieniędzy na nagrody dla parcowników administracji publicznej do pobrania 02.07.2018 do pobrania
80. 22.06.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy zostało wszczęte postępowanie w sprawie zminy studium uwarunkowań bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. do pobrania 29.06.2018 do pobrania
81.          
82. 09.07.2018 Wniosek składa się z kilku pytań dot. organizowania Dni Zawiercia. do pobrania  20.07.2018 do pobrania
83. 19.07.2018  Wniosek składa się z kilku pytań dot. mediów.  do pobrania  01.08.218  do pobrania
84. 26.07.2018  Czy w Gminie Zawiercie została podjęta uchwała na podstawie zmianw  ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z której wynikałoby wprowadzenie ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. do pobrania  01.08.2018  do pobrania
85. 29.07.2018  Ankieta w formie elektronicznej dotycząca odpadów komunalnych. do pobrania  30.07.2018 do pobrania
86. 01.08.2018  Wniosek składa się z kilku pytań dot. pasa drogowego. do pobrania 10.08.2018 do pobrania
87. 06.08.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: miesięczny koszt jaki Gmina Zawiercie ponosi za wydawanie Informatora Miejskiego. do pobrania  20.08.2018 do pobrania
88. 08.08.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy jednostka samorządu terytorialnego posiada zawartą umowę w zakresie doradztwa podatkowego oraz umowę dotyczacą podatku VAT. do pobrania  16.08.2018  do pobrania
89. 08.08.2018 Ile decyzji dot.przył?czy kanalizacji podjętych zostało w 2018 r. i ile z tych decyzji podejmowanych było z urzędu, a ile na wniosek zainteresowanych. do pobrania 20.08.2018 do pobrania
90. 08.08.2018 Przesłanie skanu porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Zawierciańskiego a Miastem Zawiercie w sprawie przejęcia zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zawierciu oraz aneksów do tego porozumienia. do pobrania 17.08.2018 do pobrania
91. 20.08.2018 Porozumienie w prawie biblioteki z lat 1999-2007. do pobrania 29.08.2018 do pobrania
92. 16.08.2018 Kto jest właścicielem działki nr 25/2 k.m. 48 obręb Zawiercie oraz przesłanie kopii wszystkich umów sprzedarzy działek w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu od poczatku jej istnienia. do pobrania 30.08.2018 do pobrania ( załącznik do odpowiedzi z uwagi na duży rozmiar jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym)
93. 17.08.2018 Jakie firmy złożyły oferty wraz z kwotami na zapytanie - Dostawa 35 szt. ławek parkowych stalowo-drewnianych z oparciem - nr sparwy WGM.7021.7.9.2018? do pobrania 21.08.2018 do pobrania
94. 21.08.2018 Jakie podmioty wystąpiły w przeciągu ostatnich 24 miesięcy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. do pobrania 03.09.2018 do pobrania
95. 30.08.2018 Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia wraz z wszelkimi premiami oraz dodatkami w zwi?zku z pełnion? funkcj? przez Prezydenta Miasta Zawiercie - Witolda Grima za lata 2014-2018. do pobrania 04.09.2018 do pobrania
96. 19.09.2018 Czy Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy sprzed 1 stycznia 2017 r.? do pobrania  03.10.2018 ankieta wypełniona na stronie internetowej 
97. 28.09.2018 Dziesięć największych zobowiązań pod względem kwoty pozostałej do spłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. do pobrania 12.10.2018 do pobrania
98. 27.09.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. -dot. polityki rachunkowości jednostki. do pobrania 10.10.2018 do pobrania
99. 15.10.2018 Udostępnienie kserokopii/skanów dokumentów urzędowych w postaci not obciążeniowych, wezwań do zapłaty oraz oświadczeń o potrąceniu, dot. wszelkich kar umownych naliczonych przez urząd w ciagu ostatnich trzech lat w związku z realizacją umów zawartych na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego- w tym wobec niewykonania oraz niewłaściwego wykonania zadania przez Wykonawcę.  do pobrania 29.10.2018 do pobrania
100. 15.10.2018 Udostępnienie upoważnienia do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciagania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w planie dyrektora centrum do poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych do pobrania    
101. 22.10.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - wskazanie nazwy podwykonawcy instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 6. do pobrania 30.10.2018 do pobrania
102. 04.10.2018 Informacje dotyczące projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności o nr 2005/PL/16/C/PE/004 PN "Gospodarka Ściekowa Zawiercia" do pobrania 22.10.1018 do pobrania
103. 22.10.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - kto personalnie zlecił skład, opracowanie oraz wydanie, Raport Zawiercie 2015-2018? do pobrania 05.11.2018 do pobrania
104. 07.11.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - wskazanie w formie edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań. do pobrania 14.11.2018 do pobrania
105. 30.10.2018 Wniosek składa się z kilku pytań m.in. - ile i jakie programy adresowane bezpośrednio do mieszkańców miasta Zawiercia, dot. odnawialnych Żródeł energii pozyskała w okresie kadencji Prezydenta Witolda Grima administracja? do pobrania  13.11.2018 do pobrania
105.1 13.11.2018 W jakim dniu i pod jaką sygnaturą został zarejestrowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.10.2018 r. do pobrania 14.11.2018 do pobrania

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Zakres danych Nazwisko i dane adresowe osoby fizycznej
Podstawa prawna art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Osoba wyłączająca Izabela Łapaj - Inspektor Wydziału Organizacyjnego

 

 .

Załączniki

Wniosek nr 1 (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 1 (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 2 (227.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 2 (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 3 (321.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 3 (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 3 - ostateczna (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 4 (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 4 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 5 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 5 (92.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 6 (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 6 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 7 (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 7 (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 8 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 8 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 9 (361.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 9 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 10 (144.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 10 (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 11 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 11 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 12 (375.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Doprecyzowanie wniosku nr 12 (261.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 13 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 13 (181.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 14 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 14 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 15 (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 15 (880kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 16 (337.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 17 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 17 (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 18 (275.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 18 (428.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 19 (439.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 19 (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 20 (421.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 20 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 21 (431.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 21 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 22 (428.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 22 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 23 (419.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 23 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 24 (422.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 24 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 25 (176.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 25 (466.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 26 (441.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 26 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 27 (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 27 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 28 (529.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 28 (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 29 (206.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 29 (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 30 (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 30 (411.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 31 (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 31 (749kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 32 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
doprecyzowanie do wniosku nr 32 (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 33 (1) (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 33 (2) (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie (wniosek nr 33) (594.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie (wniosek nr 33) (457.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 34 (592.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 34 (445.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 35 (573.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź nr 35 (493.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 36 (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 36 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 37 (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 37 (546.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 38 (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 38 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 39 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 39 (515.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 40 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 40 (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 41 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie (41) (517.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 42 (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 42 (515.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 43 (127.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 43 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 44 (231.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 44 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 45 (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie (wniosek nr 45) (546.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 46 (467.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 46 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 47 (470kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 47 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 48 (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 48 (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 49 (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 49 (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 50 (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 50 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 51 (234.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 51 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 52 (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 52 (1004.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 53 (248.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 53 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 54 (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 54 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 55 (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 55 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 56 (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 56 (338kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 57 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz nr 57 (249.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 59 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 59 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 60 (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 60 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 61 (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 61 (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 62 (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 62 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 63 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 63 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 64 (344.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 65 (195.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 65 (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 66 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 66 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 67 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 68 (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 68 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 69 (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 69 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 70 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 70 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 71 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 71 (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 72 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 72 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 73 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 73 (396.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 74 (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 74 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 75 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 75 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 76 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 76 (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 77 (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 77 (145.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 78 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 78 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 79 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 79 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 80 (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 80 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 82 (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 82 (231.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 83 (246.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 83 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 84 (438.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 84 (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 85 (419.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 85 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 86 (365.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 86 (741.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 87 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 87 (262.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 88 (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 88 (423.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 89 (661.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 89 (260.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek nr 90 (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 90 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 91 (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 91 (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 92 (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 92 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 93 (176.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 93 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 94 (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 94 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 95 (147.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 95 (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 96 (185.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 97 (359.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 97 (445.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 98 (264.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 98 (562.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 99 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 99 (502.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 100 (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 101 (242.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 101 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 102 (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 102 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 103 (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 103 (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 104 (489.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 104 (551.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 105 (270.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 105 (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek Nr 105.1 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź Nr 105.1 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-01-08 13:00:50
Wprowadził do systemu:Izabela Łapaj
Data wprowadzenia:2018-01-08 13:01:08
Opublikował:Dominika Jurek
Data publikacji:2018-01-09 10:24:00
Ostatnia zmiana:2018-11-19 14:11:17
Ilość wyświetleń:2181

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij