Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawierciu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawierciu określa organizację i zasady działania Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz zakresy spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 § 2

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zwany dalej Regulaminem, określa:

1)      podstawy działania Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zwanego dalej Urzędem,

2)      zasady kierowania Urzędem,

3)      strukturę organizacyjną Urzędu,

4)      zakresy działania wydziałów, referatów i stanowisk samodzielnych Urzędu,

5)      tryb realizacji zadań wynikających z działalności organów samorządu Miasta Zawiercia,

6)      zasady współpracy z Radą Miejską w Zawierciu,

7)      zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych,

8)      zasady podpisywania pism i aktów prawnych,

9)      zasady postępowania przy załatwianiu spraw indywidualnych oraz skarg i wniosków,

10)    zasady postępowania przy rozpatrywaniu interpelacji i wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta Zawiercia,

11)    organizację działalności kontrolnej Urzędu.

  § 3

Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o:

1)      gminie lub mieście - należy przez to rozumieć miasto Zawiercie,

2)      Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Zawierciu,

3)      Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zawiercie,

4)      Zastępcach Prezydenta - należy przez to rozumieć I Zastępcę Prezydenta Miasta Zawiercie ds. gospodarczych oraz II Zastępcę Prezydenta Miasta Zawiercie ds. społecznych,

5)      Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Zawiercie,

6)      Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Zawiercie,

7)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zawierciu,

8)      Kierownictwie Urzędu - należy przez to rozumieć Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika,

9)      komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć wydziały, referaty, biura oraz samodzielne stanowiska,

10)    naczelnikach - należy przez to rozumieć osoby kierujące wydziałami,

11)    kierownikach - należy przez to rozumieć osoby kierujące referatami,

12)    pracownikach - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę.

§ 4

1.   Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Statutu Miasta Zawiercie, niniejszego Regulaminu, jak również zarządzeń Prezydenta.

2.   Siedziba Urzędu mieści się w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, ul. Piastowskiej 1 oraz ul. Krzywej 3.

3.   Urząd jest budżetową jednostką organizacyjną gminy. Przy pomocy Urzędu Prezydent wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań administracji rządowej realizowanych przez gminę na mocy porozumień.

4.   Terytorialny zasięg funkcjonowania Urzędu obejmuje obszar Gminy Zawiercie.

5.   Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy szczególne.

6.   Do czynności biurowych i kancelaryjnych mają zastosowanie zapisy instrukcji kancelaryjnej.

7.   Urząd działa w oparciu o wdrożony System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (PROTON) oraz system zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

§ 5

W celu właściwego przekazu informacji o pracy Urzędu w gmachu znajdują się tablice informacyjne, na których wywieszane są m.in. informacje dotyczące:

1)      ogłoszeń urzędowych,

2)      godzin pracy Urzędu oraz dni i godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

3)      oznaczenia i rozmieszczenia wydziałów, referatów, biur i innych stanowisk pracy, numerów pokoi i godzin pracy,

4)      składu Rady Miejskiej oraz terminów i godzin przyjęć mieszkańców przez Radnych,

5)      prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych,

6)      naboru pracowników na stanowiska urzędnicze.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie Urzędem

§ 6

Całokształtem działań Urzędu kieruje Prezydent przy pomocy Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarczych, Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw społecznych, Sekretarza, Skarbnika oraz Naczelników.

§ 7

1.   Do zadań Prezydenta, jako kierownika Urzędu, w szczególności należy:

1)      organizowanie i kierowanie pracami Urzędu,

2)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

3)      kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad sprawami wynikającymi ze stosunku pracy,

4)      przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,

5)      przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej,

6)      wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, okólników itp.),

7)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów,

8)      ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, pełnomocników Prezydenta, naczelników wydziałów, kierowników referatów, samodzielnych stanowisk, doradców i asystentów,

9)      kierowanie Obroną Cywilną na terenie gminy,

10)    opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

11)    zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

12)    składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z prac Prezydenta w okresie międzysesyjnym,

13)    przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

14)    wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

2.   Prezydent wykonuje swoje zadania poprzez:

1)      rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,

2)      rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępców, Sekretarza, Skarbnika i pełnomocników Prezydenta w ramach spraw im powierzonych w zakresie sprawowanego nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych,

3)      rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Prezydenta przez naczelników, kierowników oraz innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, w zakresie spraw im powierzonych - w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw.

3.   Zastępca Prezydenta Miasta do spraw gospodarczych upoważniony jest do zastępowania Prezydenta podczas jego nieobecności oraz niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

4.   W przypadku nieobecności Prezydenta i Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarczych, zastępstwo pełni Zastępca Prezydenta Miasta do spraw społecznych, bądź upoważnieni Sekretarz lub Skarbnik na podstawie odrębnych upoważnień.

§ 8

Do zadań Zastępców Prezydenta należy w szczególności:

1)      nadzór nad wykonywaniem zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, realizowanych przez podległe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne,

2)      weryfikacja przygotowywanych przez podległe komórki organizacyjne propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,

3)      realizacja zadań wynikających z przyjętego przez Radę Miejską budżetu miasta (w tym realizacja dochodów),

4)      podejmowanie rozstrzygnięć w ramach powierzonych spraw w zakresie sprawowanego nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi,

5)      odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie objętym powierzonym zakresem obowiązków,

6)      koordynowanie współpracy nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych,

7)      przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta,

8)      sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych.

§ 9

Zastępcy Prezydenta ds. gospodarczych - ZG - podporządkowuje się następującą problematykę:

1)      bieżącej realizacji inwestycji i remontów dróg, ulic i placów miejskich oraz ich oświetlenia,

2)      zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

3)      utrzymania czystości i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4)      ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

5)      zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,

6)      gospodarki nieruchomościami,

7)      planowania przestrzennego,

8)      pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej,

9)      zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów miasta poprzez koordynację i nadzór sprawowany nad działaniami podejmowanymi przez bezpośrednio podporządkowane komórki urzędu,

10)    sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych spółek prawa handlowego,

11)    wykonywanie innych zadań dotyczących Miasta, powierzonych przez Prezydenta na podstawie udzielonego upoważnienia.

§ 10

Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - ZS - podporządkowuje się następującą problematykę:

1)      kultury, w tym bibliotek i placówek upowszechniania kultury,

2)      kultury fizycznej i sportu,

3)      gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

4)      cmentarzy gminnych,

5)      komunikacji, w tym również gminnego transportu zbiorowego,

6)      opieki społecznej i socjalnej,

7)      zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów miasta poprzez koordynację i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez bezpośrednio podporządkowane komórki organizacyjne urzędu,

8)      sprawowanie nadzoru i kontroli, celem prawidłowego wykonywania zadań miasta przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne gminy.

9)      wykonywanie innych zadań dotyczących Miasta, powierzonych przez Prezydenta na podstawie udzielonego upoważnienia.

§ 11

Sekretarz zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w szczególności poprzez:

1)      sprawowanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu,

2)      wykonywanie czynności powierzonych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,

3)      wykonywanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,

4)      nadzorowanie prac w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej,

5)      nadzorowanie prac w zakresie przygotowywania zarządzeń Prezydenta,

6)      nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,

8)      wykonywanie innych zadań dotyczących Urzędu, powierzonych przez Prezydenta na podstawie udzielonego upoważnienia,

9)      sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych.

§ 12

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)      opracowywanie projektów budżetu gminy,

2)      nadzór nad realizacją i wykonaniem budżetu gminy oraz przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

3)      opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

4)      opracowywanie planów gospodarczych i finansowych dotyczących gminy i jej jednostek,

5)      kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu miasta,

6)      nadzór i koordynowanie realizacji zadań finansowych komórek organizacyjnych Urzędu
i jednostek organizacyjnych,

7)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta,

8)      sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych.

§ 13

Bezpośrednie podporządkowanie komórek Urzędu Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, Skarbnikowi i Sekretarzowi określa załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 14

Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawierciu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

Zadania naczelników, kierowników oraz pracowników

komórek organizacyjnych

§ 15

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom, referatom i biurom zadań, a w szczególności odpowiadają bezpośrednio za:

1)      organizację pracy w kierowanych przez nich komórkach, przygotowywanie wewnętrznych procedur, szczegółowych zakresów czynności pracowników,

2)      przygotowywanie propozycji do projektu budżetu miasta oraz realizowanie budżetu,

3)      organizowanie i podejmowanie działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej,

4)      przygotowywanie informacji na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,

5)      właściwe przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta, dokumentów i pism oraz materiałów przedkładanych tym organom,

6)      prowadzenie w imieniu Prezydenta postępowań administracyjnych i opracowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

7)      organizowanie i podejmowanie działań w celu ochrony: systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych,

8)      przedstawianie stanowiska w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, którą kierują,

9)      zapewnienie sprawnej, praworządnej i kompetentnej obsługi interesantów,

10)    współdziałanie z innymi wydziałami, referatami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,

11)    przeprowadzanie konsultacji społecznych w ramach przygotowywanych projektów uchwał (jeśli treść uchwały tego wymaga),

12)    nadzór nad stosowaniem systemu PROTON,

13)    sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej,

14)    wykonywanie zadań dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych w liście celów,

15)    współdziałanie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie przygotowania Urzędu do wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz realizacji skoordynowanych działań w czasie zagrożenia i wojny.

Ponadto kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu ponoszą odpowiedzialność za:

1)      właściwe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z prawem, organizację
i skuteczność działania oraz za realizację zarządzeń, decyzji i poleceń służbowych Prezydenta,

2)      prawidłowość merytoryczną, finansową i formalno - prawną oraz legalność i celowość wykonywanych zadań i przygotowywanych dokumentów, wniosków, opinii i rozstrzygnięć,

3)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej, w tym w szczególności za realizowanie wydatków zaplanowanych w budżecie miasta oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad bhp przez podległych pracowników,

4)      stosowanie zasad i procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

5)      przestrzeganie regulaminów i instrukcji wewnętrznych przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej,

6)      treść i dane umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działania swojej komórki organizacyjnej,

7)      zabezpieczenie i ochronę składników majątkowych będących na wyposażeniu podległych komórek organizacyjnych,

8)      przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań obronnych wynikających z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej.

§ 16

Do zadań, kompetencji i obowiązków wspólnych dla wszystkich pracowników Urzędu należy:

1)      znajomość oraz przestrzeganie przepisów prawa, zwłaszcza przy opracowywaniu projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych bądź innych aktów normatywnych stanowiących przedmiot działania Wydziału,

2)      znajomość oraz przestrzeganie Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego
w Zawierciu,

3)      należyte i zgodne z przepisami przyjmowanie i załatwianie interesantów,

4)      przestrzeganie terminów załatwiania powierzonych spraw,

5)      należyte prowadzenie dokumentacji załatwianych spraw, w tym ewidencjonowanie 
i przechowywanie akt i dokumentów zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt,

6)      zachowanie tajemnicy prawnie chronionej w zakresie przez prawo przewidzianym, przestrzeganie zasad dyscypliny pracy i norm postępowania zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy i innymi aktami regulującymi zagadnienia pragmatyki służbowej,

7)      dbałość o składniki majątkowe będące na wyposażeniu wydziału, referatu oraz Urzędu,

8)      stałe podnoszenie kwalifikacji.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Urzędu

§ 17

1.   Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności                            za wykonywanie powierzonych zadań.

2.   Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.   Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określają wewnętrzne procedury, zatwierdzane przez Prezydenta.

4.   W Urzędzie tworzy się wydziały, referaty oraz biura celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu.

5.   W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone w ramach wydziałów stanowiska zastępców naczelników.

6.   Przewiduje się możliwość tworzenia samodzielnych stanowisk oraz stanowisk asystentów, doradców jak również możliwość tworzenia stanowisk pełnomocników nie objętych przedmiotowym Regulaminem. Zakres działania w/w stanowisk jest określony w zakresach czynności.

7.   O utworzeniu komórek organizacyjnych i ich strukturze oraz o utworzeniu poszczególnych stanowisk decyduje Prezydent.

8.   Nie przewiduje się stanowisk biurowych innych niż stanowiska urzędnicze w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

9.   Struktura organizacyjna Urzędu oraz kompetencje regulaminowe przypisane poszczególnym komórkom organizacyjnym obowiązują również w czasie zagrożenia i wojny.

ROZDZIAŁ V

Wnioski i zapytania Radnych

oraz wnioski i interwencje posłów i senatorów

§ 18

1.   Wszystkie interpelacje, wnioski i zapytania radnych ewidencjonowane są w Biurze Rady Miejskiej.

2.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych, po zadekretowaniu przez Prezydenta przekazuje do rozpatrzenia właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Sekretarz, określając jednocześnie termin załatwienia tych spraw.

3.   W przypadku, gdy sprawa dotyczy zakresu działania co najmniej dwóch komórek organizacyjnych, Sekretarz wyznacza koordynatora do udzielenia odpowiedzi.

4.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych podpisuje Prezydent.

§ 19

1.   Wnioski i interwencje posłów i senatorów są rejestrowane w Wydziale Organizacyjnym.

2.   Po zarejestrowaniu, wnioski i interwencje posłów i senatorów, zgodnie z dekretacją Prezydenta są przekazywane wraz z terminem udzielenia odpowiedzi, za pośrednictwem Sekretarza,
do właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Urzędu, celem rozpoznania sprawy
i przygotowania projektu odpowiedzi.

3.   Odpowiedzi na wnioski i interwencje posłów i senatorów podpisuje Prezydent.

ROZDZIAŁ VI

Opracowywanie aktów prawnych

§ 20

1.   Rada podejmuje uchwały w zakresie zadań publicznych o charakterze lokalnym oraz podejmuje inne należące do jej właściwości rozstrzygnięcia.

2.   Prezydent wydaje:

1)      zarządzenia - wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych oraz
w wykonaniu ustaw, uchwał Rady Miejskiej oraz zadań gminy określonych przepisami prawa,

2)      decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3)      pisma okólne - o charakterze instrukcyjnym, regulujące tryb pracy Urzędu.

§ 21

Wydawane akty prawne powinny zawierać:

1)   oznaczenie organu i numer kolejny w danym roku kalendarzowym (danej kadencji),

2)   datę podjęcia: dzień, miesiąc, rok,

3)   określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,

4)   wskazanie podstawy prawnej,

5)   treść regulowanych zagadnień,

6)   wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i termin realizacji,

7)   przepisy końcowe, obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego (z ewentualnym wskazaniem daty mocy obowiązującej oraz wskazaniem przepisów lub aktów ulegających uchyleniu),

8)   uzasadnienie - w przypadku uchwał, decyzji i postanowień - wymagane przez przepisy prawa.

§ 22

1.   Przedkładane projekty aktów prawnych powinny być opracowane w sposób jasny, zwięzły
i poprawny pod względem językowym.

2.   Projekt aktu prawnego przygotowuje właściwa pod względem merytorycznym komórka organizacyjna Urzędu bądź jednostka organizacyjna.

3.   Jeżeli przygotowanie projektu aktu prawnego wymaga udziału co najmniej dwóch komórek organizacyjnych Urzędu, Prezydent wyznacza komórkę koordynującą prace oraz nadającą dokumentowi ostateczny kształt.

4.   Projekt aktu prawnego podlega zaparafowaniu przez osobę, która go sporządziła, pod względem formalno - prawnym przez Wydział Obsługi Prawnej oraz przez Skarbnika, jeżeli wywołuje skutki finansowe.

5.   Prawidłowo sporządzony projekt aktu prawnego przedkładany jest za pośrednictwem Sekretarza do zatwierdzenia Prezydentowi, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.   Prawidłowo sporządzony projekt uchwały przedkładany jest za pośrednictwem Sekretarza - Prezydentowi, który po aprobacie podejmuje decyzje o jego przekazaniu do Rady Miejskiej.

7.   Decyzje i postanowienia mogą być wydawane przez upoważnione przez Prezydenta osoby.

8.   Formę aktów prawnych reguluje Zarządzenie nr 149/15 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 07.04.2015 r.

ROZDZIAŁ VII

Ogólne zasady podpisywania pism urzędowych

i załatwianie spraw w Urzędzie, w tym skarg i wniosków

§ 23

1.   Do podpisu Prezydenta zastrzeżone są następujące pisma i dokumenty:

1)      kierowane do organów władzy państwowej oraz organów administracji rządowej
i samorządowej,

2)      do posłów i senatorów,

3)      kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy i innych podmiotów kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,

4)      związane ze współpracą zagraniczną,

5)      odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych,

6)      zarządzenia, pełnomocnictwa, upoważnienia i pisma okólne.

2.   W czasie nieobecności Prezydenta dokumenty i pisma podpisuje, za wyjątkiem zastrzeżonych przepisami prawa, I Zastępca Prezydenta lub osoba go zastępująca.

3.   Do właściwości Zastępców Prezydenta zastrzeżone są pisma urzędowe dotyczące realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu, skargi i wnioski mieszkańców w zakresie podlegającym ich nadzorowi.

4.   Prezydent może przekazać do załatwienia i podpisu Sekretarzowi w szczególności sprawy
z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu podlegających jego nadzorowi.

5.   Niezależnie od zasad określonych w niniejszym Regulaminie pisma urzędowe mogą podpisywać naczelnicy, kierownicy i inni pracownicy Urzędu w granicach udzielonych przez Prezydenta upoważnień.

6.   Dokumenty i pisma przedkładane do podpisu Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, Skarbnikowi, Sekretarzowi winny być parafowane na kopii przez osobę, względnie osoby z grona naczelników
i kierowników, które go sprawdziły, a w uzasadnionych przypadkach przez obsługę prawną jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

§ 24

1.   Decyzje Prezydenta z zakresu administracji publicznej podpisuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

2.   Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem podpisuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

3.   Prezydent może upoważnić pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

4.   Umowy oraz inne dokumenty, które mogą powodować powstanie zobowiązań majątkowych wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 25

1.   Obieg dokumentów w Urzędzie, rejestracja, znakowanie, używanie pieczęci urzędowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

2.   Obieg dokumentów w Urzędzie ponadto odbywa się na zasadach określonych w drodze zarządzeń Prezydenta w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz w sprawie zasad obiegu korespondencji w Urzędzie.

§ 26

1.   Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują:

1)      Rada Miejska - w sprawach dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z wyłączeniem członków organów spółek prawa handlowego,

2)      Prezydent lub Zastępcy Prezydenta - na działalność merytoryczną komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, jak również w sprawach pracowniczych, a także innych dotyczących działalności Urzędu, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji innych organów.

2.   Kwalifikacji wpływających spraw na skargi i wnioski dokonuje Sekretarz.

3.   Rejestracji skarg i wniosków dokonują pracownicy Wydziału Organizacyjnego w prowadzonym przez siebie Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków zwanym dalej "Rejestrem".

4.   Odpowiedź na skargi i wnioski podpisuje Prezydent lub upoważnieni Zastępcy Prezydenta  w ramach swoich kompetencji.

§ 27

1.   Skargi i wnioski wniesione do Urzędu ustnie do protokołu, w formie pisemnej, elektronicznej lub inną drogą określoną przepisami prawa, podlegają rejestracji w Rejestrze.

2.   Po przyjęciu skargi lub wniosku wniesionego ustnie sporządza się protokół z przyjęcia sprawy,
w którym odnotowuje się ich treść.

3.   Po zarejestrowaniu w Rejestrze skargi lub wniosku przekazuje się do załatwienia właściwej ze względu na przedmiot sprawy komórce organizacyjnej Urzędu lub jednostce organizacyjnej.

4.   Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych, Sekretarz wyznacza komórkę organizacyjną Urzędu koordynującą zbadanie oraz załatwienie sprawy.

5.   W komórkach organizacyjnych Urzędu prowadzone są rejestry skarg i wniosków.

6.   Załatwianie skarg i wniosków powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy.

7.   Odpowiedzi na skargi i wnioski winny być udzielone w formie pisemnej, a ich treść powinna zawierać wyczerpującą informację o wynikach rozpatrzenia sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach, ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów oraz zawiadamiać o podjętych środkach zaradczych.

ROZDZIAŁ VIII

Pełnomocnictwa i upoważnienia

§ 28

1.   Prezydent udziela indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu w granicach jego umocowania, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

2.   Prezydent może również udzielić indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień osobom nie będącym pracownikami Urzędu, jeżeli wykonują zadania na rzecz i w imieniu gminy w oparciu o stosunek prawny łączący je z gminą.

3.   Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.

4.   Za wyjątkiem wzorów określonych odrębnymi przepisami prawa, pełnomocnictwa i upoważnienia winny zawierać w szczególności:

1)      imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę komórki organizacyjnej lub nazwę podmiotu wykonującego zlecone przez gminę zadania,

2)      rodzaj oraz numer dokumentu, którym legitymuje się osoba upoważniona,

3)      podstawę prawną udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia,

4)      rodzaj sprawy (decyzji) objętej pełnomocnictwem lub upoważnieniem.

5.   Zaparafowany projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia przedkładany jest za pośrednictwem Sekretarza - Prezydentowi do podpisu. Po podpisaniu dokument rejestrowany jest w centralnym rejestrze pełnomocnictw i upoważnień.

§ 29

Uwierzytelnianie dokumentów

1.   Naczelnik potwierdza zgodność treści z oryginałem na sporządzonych kopiach pism i dokumentów urzędowych, powstałych i będących w wyłącznej dyspozycji danego wydziału.

2.   Podczas nieobecności naczelnika, czynności te wykonuje pracownik, który go zastępuje.

ROZDZIAŁ IX

Organizacja działalności kontrolnej

§ 30

1.   Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik oraz Naczelnicy.

2.   Skarbnik realizuje zadania kontrolne w zakresie:

1)      przestrzegania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047),

2)      przestrzegania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3)      kompetencji Skarbnika.

3.     Sekretarz wykonuje nadzór i kontrolę w odniesieniu do wszystkich wydziałów w zakresie:

1)      właściwej realizacji zadań Urzędu wynikających z przepisów prawa,

2)      właściwego i terminowego załatwiania spraw kierowanych do Urzędu,

3)      sposobu i terminowości załatwiania skarg i wniosków,

4)      realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli Urzędu przez jednostki zewnętrzne,

5)      poprawności stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,

6)      przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu.

4.     Audytor wewnętrzny oraz pracownicy referatu kontroli wewnętrznej przeprowadzają audyty i kontrole w samorządowych jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz w komórkach organizacyjnych Urzędu.

5.     Kontrole i audyty opierają się na  rocznych planach kontroli oraz planach audytu, zatwierdzanych przez Prezydenta.

6.     Zarówno do przeprowadzania kontroli, jak i audytów uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Prezydenta.

7.     Regulamin przeprowadzania kontroli oraz regulamin przeprowadzania audytu jest wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezydenta.

8.     Zasady kontroli zarządczej są opisane w odrębnym dokumencie.   

§ 31

1.     Książkę kontroli Urzędu prowadzi Wydział Organizacyjny.

2.     Tryb ewidencjonowania i realizacji wystąpień organów kontroli zewnętrznej określają następujące zasady:

1)      protokoły oraz wystąpienia organów kontroli zewnętrznych skierowane do Prezydenta lub Rady Miejskiej ewidencjonuje Wydział Organizacyjny,

2)      zaewidencjonowane wystąpienia pokontrolne Wydział Organizacyjny przekazuje do realizacji naczelnikom, ustalając termin przygotowania odpowiedzi i przedłożenia jej do podpisu Prezydentowi,

3)      naczelnicy wydziałów, którym przekazano wystąpienia pokontrolne przygotowują propozycje odpowiedzi do organów kontrolnych i przedkładają do Wydziału Organizacyjnego najpóźniej  5 dni przed upływem terminu udzielenia odpowiedzi,

4)      ostateczną wersję odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Sekretarz przedkłada do podpisu Prezydentowi,

5)      kopie udzielonych odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznych przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym.

Zakres działania komórek organizacyjnych urzędu

§ 32

1.   W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Wydział Organizacyjny - WO,

-         Referat Biura Rady Miejskiej - BRM,

-         Referat Informatyki - RI,

2)     Urząd Stanu Cywilnego - USC,

3)     Wydział Spraw Obywatelskich - WSO,

4)     Wydział Edukacji - WE,

5)     Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP,

6)     Wydział Podatków - WP,

7)     Wydział Księgowości Budżetowej - WKB,

8)     Wydział Planowania i Finansowania Budżetu - WPiFB,

9)     Wydział Gospodarczy - WG,

-         Biuro Obsługi Interesanta - BOI,

10)  Wydział  Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego - WNMK,

11)  Wydział Zamówień Publicznych - ZP,

12)  Wydział Obsługi Prawnej - WOP,

13)  Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GODGiK,

14)  Straż Miejska - SM,

-     Centrum Monitoringu - CM,

15)  Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - ZK,

16)  Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej - WOŚGM,

-     Referat Gospodarki Komunalnej - RGK,

17)  Wydział Inwestycji i Projektów - WIP,

18)  Wydział Promocji, Kultury i Sportu - WPKS,

19)  Referat Kontroli Wewnętrznej - RKW,

20)  Audytor wewnętrzny - AW.

2.   Pełnomocnicy Prezydenta Miasta:

1)     Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - PA,

2)     Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - PI,

3)     Pełnomocnik ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego - PTZ.

§ 33

Wydział Organizacyjny - WO


Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie całości spraw związanych z organizacją  pracy Prezydenta oraz Urzędu, a w szczególności:

1.   Opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu, w tym również z zakresu prawa pracy.

2.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta oraz nadzór nad wykonywaniem zarządzeń.

3.   Prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych (statuty, regulaminy, umowy).

4.   Koordynowanie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach.

5.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6.   Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.

7.   Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane przez radnych.

8.   Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

9.   Prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z jednostkami podległymi.

10. Prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami.

12. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikacja oświadczeń w BIP-ie.

13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i  referendów.

14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli).

17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.

18. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
(z wyłączeniem placówek oświatowych).

19. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych.

21. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

Ze struktury organizacyjnej Wydziału Organizacyjnego wydziela się Referat Biura Rady Miejskiej oraz Referat Informatyki podporządkowany Sekretarzowi Miasta.


Do zakresu działania Referatu Biura Rady Miejskiej - BRM należy :

1.   Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Miejskiej.

2.   Opracowywanie materiałów z obrad Rady Miejskiej i jej organów oraz przekazywanie ich odpowiednio jednostkom do realizacji i czuwanie nad terminowością ich realizacji.

3.   Prowadzenie rejestru:

1)      uchwał Rady Miejskiej,

2)      interpelacji i wniosków radnych,

3)      wniosków i opinii komisji,

4)      ewidencji radnych.

4.   Prowadzenie zbioru uchwał i zbioru przepisów gminnych wydawanych przez Radę Miejską.

5.   Organizowanie obsługi organizacyjnej wyborów do zarządu osiedli i sołectw na terenie miasta.

6.   Współdziałanie z zarządami osiedli przy realizacji ich statutowych zadań.

7.   Przekazywanie uchwał podjętych przez Radę Miejską Wojewodzie Śląskiemu.

8.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej i organizacja sposobu ich załatwiania.

9.   Tworzenie warunków umożliwiających wykonywanie mandatu przez radnych.

10. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa do diety dla radnych.

11. Prowadzenie postępowań reklamacyjnych dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez radnych.

12. Prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych.

Do zakresu działania Referatu Informatyki - RI należy:

1.   Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem technik informatycznych w działalności Urzędu.

2.   Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.

3.   Rozbudowa sieci komputerowej.

4.   Dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie.

5.   Przygotowanie danych do przetargów na zakup sprzętu komputerowego.

6.   Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla poszczególnych Wydziałów Urzędu.

7.   Organizowanie obsługi technicznej sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów.

8.   Prowadzenie wstępnego instruktażu obsługi sprzętu i oprogramowania.

9.   Administrowanie siecią i systemami informatycznymi.

10. Prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania komputerowego.

11. Udzielanie pracownikom Urzędu pomocy w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.

12. Planowanie rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji.

13. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów
i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

14. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieciowych.

15. Monitorowanie wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych.

16. Przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie.

17. Administrowanie serwerownią w Urzędzie.

18. Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów.

§ 34

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, a w szczególności:

1.   Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w Centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

2.   Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.

3.   Uznawanie prawomocnych orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach niemajątkowych stanowiących podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego.

4.   Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej.

5.   Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe).

6.   Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

7.   Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

8.   Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

9.   Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

10. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

11. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

12. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska dziecka.

13. Wykonanie czynności materialno - technicznych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących:

1)      sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

2)      uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

3)      umiejscowienia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

4)      wpisania do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca,

5)      skrócenia terminu jednego miesiąca wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

6)      wpisania do księgi urodzeń wypisu aktu urodzenia, sporządzonego w parafii rzymskokatolickiej.

14. Wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę imienia i nazwiska na podstawie ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.

15. Sporządzanie wniosków o nadanie medali 50-ciolecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie  uroczystości z tym związanych.

16. Wykonywanie umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz państw obcych, które uczestniczą w obrocie prawnym z Polską.

17. Współpraca z palcówkami Straży Granicznej w zakresie migracji obcokrajowców do Polski i związanym z tym zawieraniem związków małżeńskich.

18. Udzielanie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

19. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.

20. Dokonanie zameldowania osoby, której akt urodzenia został sporządzony.

21. Wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze PESEL po sporządzeniu nowego aktu urodzenia.

22. Występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.

23. Dokonanie wymeldowania osoby zmarłej, a co się z tym wiąże - aktualizację bazy dowodów osobistych w zakresie unieważnienia dowodu osoby zmarłej.

24. Aktualizowanie, na podstawie zagranicznego dokumentu Stanu Cywilnego danych w rejestrze PESEL, danych dot. zawartego małżeństwa, zgonu.

25. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt Stanu Cywilnego, np. imienia, nazwiska, danych rodziców.

26. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

27. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

28. Prowadzenie rejestru uznania ojcostwa lub wydanych odmów w tym zakresie.

29. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 35

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

1)      weryfikacja wniosków o przydział mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy,

2)      obsługa społecznej Komisji Mieszkaniowej,

3)      koordynacja i nadzór nad przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z coroczną analizą realizacji założeń programowych,

4)      sporządzanie corocznych list osób uprawnionych do najmu oraz zamiany lokali,

5)      wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne, socjalne, zamienne i pomieszczenia tymczasowe,

6)      rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu w przypadku dokonywania zamiany mieszkań,

7)      rozpatrywanie wniosków na sporządzenie aneksu do umowy najmu po śmierci głównego najemcy na podstawie art. 691 Kc,

8)      rozpatrywanie wniosków i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu osobom, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kc oraz osobom pozostającym w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy,

9)      rozpatrywanie wniosków dotyczących  ubiegania się o dodatkową powierzchnię użytkową oraz podział lokalu,

10)    rozpatrywanie wniosków o umorzenie należności czynszowych.

2.   W zakresie ewidencji ludności:

1)      dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej,

3)      prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

4)      udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

5)      prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,

6)      wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

3.   W zakresie dowodów osobistych:

1)      przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

2)      wydawanie dowodów osobistych,

3)      unieważnianie dowodów osobistych,

4)      wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

5)      zakładanie kopert dowodowych i prowadzenie ich archiwum,

6)      udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

7)      udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

4.   W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1)      weryfikacja treści składanych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie wniosków w formę elektronicznego dokumentu oraz podpisywanie ich podpisem elektronicznym i przesyłanie do CEIDG,

2)      wydawanie zaświadczeń, duplikatów, odpisów i wypisów z ewidencji działalności gospodarczej za okres, w którym Prezydent był organem ewidencyjnym,

3)      wydawanie licencji i dokonywanie zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

4)      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia, cofnięcia bądź zmiany lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

5)      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń, odmowy udzielania zezwoleń, cofnięcia zezwoleń, wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6)      współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu w  zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

7)      ustalanie wysokości i kontrola wnoszenia opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych.

5.   W zakresie pozostałych spraw:

1)      opiniowanie harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych,

2)      prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń.

6.   Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 36

Wydział Edukacji - WE

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy w szczególności :

1.   Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2.   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem samorządowych placówek oświatowych w uzgodnieniu
z Kuratorium Oświaty.

3.   Kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania      i innych zadań statutowych.

4.   Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5.   Wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych
i odwoływaniem z tych stanowisk,

2)      prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli,

3)      dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,

4)      wnioskowanie o przyznanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nagród
i odznaczeń Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,

5)      występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.

6.   Opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie.

7.   Przygotowanie zbiorczej organizacji szkół i przedszkoli oraz wnioskowanie o jej zatwierdzenie.

8.   Sporządzanie zestawień i raportów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych, w tym rocznego raportu o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zawiercie.

9.   Zatwierdzanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej
i pozaszkolnej oraz realizacja dodatkowych zajęć (tj. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, itp.).

10. Koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań ekonomiczno - administracyjnych placówek.

11. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych.

12. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

13. Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

14. Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16 - 18 lat.

15. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół
i przedszkoli w zakresie spraw administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie:

1)      przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

2)      przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli.

16. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

17. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

18. Koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach.

19. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.

20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem lub odmową dokonania wpisu do prowadzonego przez Wydział rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

21. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

22. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

23. Dokonywanie podziału środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego dla gimnazjów i szkół podstawowych.

24. Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia potencjalnych miejsc w przedszkolach.

25. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora szkoły.

26. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności Wydziału.

27. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym także rozliczanie przekazanych dotacji.

28. Sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Księgowości Budżetowej dyspozycji na środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

29. Rozliczanie otrzymanych dotacji celowych oraz środków przyznanych na zadania  z zakresu administracji rządowej, a także kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta
w formie dotacji celowych, w ramach działalności Wydziału.

30. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,  pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

31. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 37

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1.   Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

2.   Przygotowywanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.   Przygotowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

4.   Wykonywanie czynności związanych z procedurami uchwalania lub zmiany miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.   Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz rejestrów wniosków o ich sporządzenie
lub zmianę.

6.   Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

7.   Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o przyjętych kierunkach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

8.   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.   Przygotowywanie umów i zleceń dot. sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę uprawnioną.

10. Wydawanie decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

11. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

12. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13. Wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości w zakresie ich zgodności z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych lub z przepisami odrębnymi
w przypadku braku planu miejscowego.

14. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

17. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18. Analiza aktów notarialnych pod kątem występowania roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 4 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

19. Wydawanie decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

20. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

21. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

22. Uzgadnianie w oparciu o ustalenia planów miejscowych lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego) koncesji na działalność związaną z wydobywaniem kopalin ze złóż, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, podziemnym składowaniem odpadów albo podziemnym składowaniem dwutlenku węgla oraz decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 49z ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

23. Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.

24. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, użytkowania nieruchomych i ruchomych dóbr kultury.

25. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

26. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

27. Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

28. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 38

Wydział Podatków - WP

Do zakresu działania Wydziału Podatków należy w szczególności:

1.   Prowadzenie spraw z zakresu:

1)      podatku od nieruchomości,

2)      podatku rolnego,

3)      podatku leśnego,

4)      podatku od środków transportu,

5)      podatku akcyzowego,

6)      podatków stanowiących dochody miasta, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,

7)      opłata od posiadania psa,

8)      opłaty skarbowej,

9)      opłaty targowej,

10)    pomocy publicznej, pomocy de minimis w podatkach lokalnych.

2.   Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie składanych przez podatników deklaracji
i informacji w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym.

3.   Sporządzanie decyzji ustalających wysokość podatków, decyzji zmieniających oraz pozostałych decyzji i postanowień z zakresu spraw podatkowych.

4.   Rozpatrywanie spraw dotyczących skarg i odwołań podatników od otrzymanych decyzji.

5.   Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach, tj. odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty.

6.   Monitorowanie oraz egzekucja zaległości podatkowych:

1)      naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie podatku,

2)      wystawianie upomnień,

3)      wystawianie tytułów wykonawczych,

4)      ustanawianie zabezpieczeń,

7.   Współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami w zakresie przekazywania
i aktualizowania materiałów informacyjnych dla usprawnienia i przyspieszenia egzekucji zaległości podatkowych.

8.   Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągania zaległości podatkowych.

9.   Prowadzenie księgowości podatkowej.

10. Wydawanie zaświadczeń:

1)      o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

2)      o stanie majątkowym,

3)      o wysokości zaległości podatkowych,

4)      o pomocy de minimis,

5)      o wysokości zobowiązań spadkodawcy,

6)      o wielkości użytków rolnych.

11. Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych.

12. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu.

13.Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 39

Wydział Księgowości Budżetowej - WKB

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Budżetowej należy w szczególności :        

1.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego.

2.   Prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych.

3.   Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego.

4.   Wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.   Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

6.   Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla potrzeb rachunkowości.

7.   Wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym.

8.   Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu finansowego.

9.   Realizacja dyspozycji płatniczych.

10. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostki samorządu terytorialnego, zbiorczego bilansu, bilansu skonsolidowanego j.s.t.

11. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych.

12. Prowadzenie ewidencji analitycznych należności z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, trwałego zarządu, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej.

13. Współpraca z wydziałami merytorycznie zajmującymi się windykacją należności.

14. Współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Regionalną Izbą Obrachunkową i bankiem obsługującym budżet miasta.

15. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 40

Wydział Planowania i Finansowania Budżetu - WPiFB

Do zakresu działania Wydziału Planowania i Finansowania Budżetu należy w szczególności:

1.   Opracowywanie wytycznych dla dysponentów środków budżetowych w sprawie propozycji do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,

2.   Przyjmowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów środków budżetowych,

3.   Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał dotyczących budżetu,

4.   Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5.   Przedkładanie  Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej wprowadzających zmiany w budżecie w celu zbadania ich zgodności z prawem oraz wydania opinii,

6.   Bieżący nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu przez wszystkich dysponentów finansowych z punktu widzenia ich zgodności z budżetem, zasadami dyscypliny budżetowej,

7.   Formułowanie wniosków dotyczących stwierdzenia naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych,

8.   Rozliczanie otrzymanych dotacji celowych oraz środków przyznanych na zadania  z zakresu administracji rządowej, a także kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta
w formie dotacji celowych,

9.   Współpraca z wszystkimi dysponentami środków finansowych w celu pozyskania na finansowanie zadań budżetowych środków pochodzących spoza budżetu miasta, w tym z funduszy celowych, darowizn oraz środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,

10. Nadzorowanie procesów dotyczących zaciągania i spłaty zobowiązań w ramach długu publicznego oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez miasto gwarancji i  poręczeń kredytów
i pożyczek,

11. Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań z wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

12. Opracowywanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych, informacji
z wykonania budżetu miasta oraz planów finansowych,

13. Współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Finansów, Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Planowania i Finansowania Budżetu.

14. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 41

Wydział Gospodarczy - WG

Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego należy w szczególności:

1.   Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu w tym rejestru pism przychodzących i wychodzących
z Urzędu.

2.   Prowadzenie archiwum zakładowego.

3.   Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności wydziału.

4.   Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielaniem wydawnictw urzędowych
i prasy.

5.   Prowadzenie ewidencji i rozliczanie zamawianych pieczęci urzędu.

6.   Planowanie i realizacja inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynku Urzędu.

7.   Gospodarka środkami rzeczowymi (zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych).

8.   Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Urzędu oraz gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.   Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilometrowych dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

10. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałanie z gminnymi jednostkami OSP oraz rozliczanie w tym zakresie kart drogowych.

11. Prowadzenie gospodarki taborem samochodowym Urzędu.

12. Nadzór nad mieniem Urzędu, utrzymywanie czystości i porządku w budynku Urzędu oraz wokół niego.

13. Wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego.

14. Obsługa uroczystości odbywających się w siedzibie Urzędu.

15. Prowadzenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

16. Prowadzenie spraw związanych z łącznością w Urzędzie, w tym centrali telefonicznej.

17. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem  budynku Urzędu.

18. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

Ze struktury organizacyjnej Wydziału Gospodarczego wydziela się Biuro Obsługi Interesanta podporządkowane Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego.

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta - BOI należy w szczególności:

1.   Obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji z zakresu spraw realizowanych przez poszczególne wydziały.

2.   Prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu w formie papierowej i elektronicznej.

3.   Wydawanie formularzy i druków niezbędnych do załatwienia sprawy.

4.   Udzielanie pomocy przy wypełnianiu druków.

5.   Potwierdzanie i rejestrowanie przyjmowanych pism w dzienniku korespondencyjnym oraz
w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

6.   Obsługa centrali telefonicznej.

§ 42

Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego - WNMK

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego należy 
w szczególności:

1.   Realizacja uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Zawiercie w stosunku do nieruchomości i mienia komunalnego,  nie pozostającego w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie.

2.   Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości.

3.   Aktualizacja stanów prawnych nieruchomości.

4.   Pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu.

5.   Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z inwestycjami miejskimi.

6.   Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy.

7.   Sporządzanie planów wykorzystywania zasobów majątku komunalnego.

8.   Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym
i bezprzetargowym.

9.   Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

10. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

11. Wykonywanie roszczeń w zakresie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

12. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów związanych z mieniem gminy.

13. Gromadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z obrotem nieruchomości stanowiących zasób gminy; monitorowanie rynku nieruchomości (gromadzenie danych, analizy, prognozy).

14. Promocja ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

15. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.

16. Zamiany nieruchomości.

17. Wykonywanie prawa pierwokupu.

18. Wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

19. Przygotowywanie umów dotyczących udostępniania mienia gminy i kontrola ich realizacji.

20. Przygotowywanie i prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych
z wydzierżawianiem, oddawaniem w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy.

21. Dokonywanie naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy.

22. Uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących zasób gminy.

23. Ustanawianie na wniosek samorządowej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu.

24. Kontrola wydanych decyzji, nadzór nad jednostką sprawującą trwały zarząd.

25. Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości.

26. Wszczęcie postępowań oraz wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

27. Prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych  z wydanymi decyzjami.

28. Występowanie z żądaniem rozwiązania umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

29. Aktualizacja stawek oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.

30. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

31. Wyrażanie zgody na zmianę terminu płatności z tytułu opłaty rocznej.

32. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

33. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty).

34. Przekazywanie nieruchomości i innego mienia jako wyposażenie nowo tworzonych podmiotów przez gminę.

35. Uwłaszczenie osób prawnych i fizycznych w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa.

36. Prowadzenie postępowań w zakresie m.in. uregulowania stanów prawnych w pasach drogowych.

37. Wszczęcie postępowań oraz udział w postępowaniach sądowych o nabycie spadku.

38. Przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowań sądowych o zasiedzenie.

39. Ustanawianie służebności gruntowych.

40. Komunalizacja mienia - postępowanie z urzędu.

41. Podziały nieruchomości.

42. Prowadzenie spraw związanych z ekspozycją reklam na działkach będących własnością Gminy Zawiercie, za wyjątkiem pasów drogowych.

43. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych dla ich posiadaczy, za wyjątkiem pasów drogowych.

44. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat wchodzących w zakres działania Wydziału.

45. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 43

Wydział Zamówień Publicznych - ZP

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

2.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

3.   Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

4.   Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.

5.   Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę u dzielenia zamówienia publicznego.

6.   Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
( prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie ).

7.   Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.

8.   Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.

10. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.

11. Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie - w uzasadnionych przypadkach - postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.

12. Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej
z postępowaniem.

13. Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

14. Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.

15. Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

16. Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

17. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.

18. Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej
w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

19. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia.

20. Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.

21. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 44

Wydział Obsługi Prawnej - WOP


Do zakresu działania Wydziału Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1.   Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

1)      opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym decyzji, postanowień, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta,

2)      opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów zarządzeń oraz uchwał wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,

3)      opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których procedurę udzielania zamówienia publicznego prowadzi Wydział Zamówień Publicznych,

4)      analiza prawna dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia projektów umów
i zawierania umów, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta,

5)      opiniowanie pod względem formalno - prawnym umów zawieranych przez Gminę Zawiercie,

6)      opiniowanie pod względem formalno - prawnym porozumień zawieranych przez Gminę Zawiercie, w tym m.in. porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz  organizacjami pozarządowymi,

7)      opiniowanie pod względem formalno - prawnym wszelkich dokumentów stanowiących
dla Gminy Zawiercie ofertę współpracy, w tym listów intencyjnych, deklaracji współpracy,
w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta,

8)      sporządzanie opinii prawnych na pisemne wystąpienia Naczelników Wydziału lub Kierowników Referatu,

9)      prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych,

10)    udzielanie porad i konsultacji prawnych, a także wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

11)    opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

12)    prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę Zawiercie.

2.   Reprezentowanie Gminy Zawiercie z upoważnienia Prezydenta Miasta w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo - administracyjnych oraz przed organami egzekucyjnymi (zastępstwo prawne i procesowe).

3.   Przygotowywanie dokumentacji, prowadzenie spraw sądowych, prowadzenie akt spraw sądowych
w postępowaniach procesowych i nieprocesowych z udziałem Gminy Zawiercie.

4.   Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przekazywania i aktualizowania zebranych materiałów i dowodów niezbędnych dla usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych spraw sądowych.

5.   Prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w tym sporządzanie wniosków, celem wyegzekwowania   należności cywilnoprawnych.

6.   Uczestniczenie z upoważnienia Prezydenta Miasta w negocjacjach, w tym w negocjacjach związanych z zawieraniem umów długoterminowych lub nienazwanych.

7.   Kompletowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji spółek, w których Gmina Zawiercie jest większościowym lub jedynym udziałowcem.

8.   Wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą prawną, wynikających m. in. z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.)
oraz poleceń Prezydenta Miasta.

9.   Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału. 

§ 45

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GODGiK

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje Geodeta Gminny należy w szczególności:

1.   Tworzenie, prowadzenie i aktualizacja powiatowych baz danych (tylko dla jednostki ewidencyjnej Zawiercie): ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT500), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

2.   Tworzenie metadanych dla zbiorów danych do powiatowych baz danych określających warunki uzyskania dostępu do zbiorów, formy udostępniania, zasady dotyczące odpłatności za dane oraz świadczenie usług danych przestrzennych.

3.   Udostępnianie materiałów oraz danych z baz danych gminnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500, BDSOG.

4.   Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - udostępnianie zamówionych, niezbędnych lub przydatnych materiałów do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych
i kartograficznych, w tym udostępnianie w formie materiałów elektronicznych z wykorzystaniem portalu internetowego.

5.   Wymiana danych pomiędzy centralnym, wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym w celu udostępniania państwowego zasobu oraz prowadzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych.

6.   Wydawanie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7.   Pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz inne czynności ustalane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

8.   Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty.

9.   Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz kompletności przekazanej dokumentacji.

10. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych, co do ich zgodności z danymi zawartymi w powiatowych bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12. Przechowywanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   

13. Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Zawiercie poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w systemie informatycznym oraz przetwarzanie materiałów nieelektronicznych do postaci elektronicznej.

14. Przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Miasta Zawiercie w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

15. Wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową i przekazywanie ich do archiwum urzędu.

16. Utrzymywanie ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z posiadanymi dokumentami.

17. Udostępnianie danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych, usług sieciowych.

18. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

19. Wydawanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek opracowania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, udostępnienia dokumentacji budowy, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

20. Egzekucja obowiązków nałożonych decyzją administracyjną w drodze wykonania zastępczego w celu opracowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

21. Umarzanie należności oraz rozkładanie na raty kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

22. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków do:

1)     Sądu Rejonowego w Zawierciu, Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie zmian w dziale I-O księgi wieczystej,

2)     wydziału podatkowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakresie zmian mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości,

3)     osób lub jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,

23.  Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

24.  Prowadzenie spraw dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych.

25.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

26.  Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych dotyczących gruntów, budynków, lokali oraz innych sprawozdań.

27.  Prowadzenie w systemie informatycznym rejestru cen nieruchomości zawartych
w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określanych przez rzeczoznawców majątkowych, zawartych w wyciągach z operatów szacunkowych otrzymywanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

28.  Udostępnianie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentów elektronicznych lub wyciągu z tego rejestru w postaci dokumentów drukowanych.

29.  Organizacja narad koordynacyjnych na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu z udziałem delegowanych przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

30.  Wydawanie odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych.

31.  Aktualizacja tworzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
w zakresie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych.

32.  Udostępnianie danych zawartych w bazach danych na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

33.  Przekazywanie kopii baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Zawiercie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

34.  Zakładanie, inwentaryzacja geodezyjnych osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

35.  Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych (osnowy geodezyjnej).

36.  Upoważnianie klasyfikatorów gruntów do przeprowadzenia czynności przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

37.  Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

38.  Ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków.

39.  Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w systemie informatycznym.

40.  Przekazywanie jednostce statystyki publicznej informacji o nadaniu/zmianie numerów  porządkowych (adresów) budynków.

41.  Rozgraniczanie nieruchomości:

1)     upoważnianie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granic oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji,

2)     wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości do sądu powszechnego.

42.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie nadawania nazw ulic i placów i dróg wewnętrznych w mieście Zawierciu.

43.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 46

Straż Miejska - SM

1.     Straż Miejska wykonuje zadania zawarte w ustawie o strażach gminnych oraz w Regulaminie Straży Miejskiej w Zawierciu.

2.     Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Straży Miejskiej.

W ramach Straży Miejskiej wyodrębnia się Centrum Monitoringu - CM:

Do zakresu działania Centrum Monitoringu należy w szczególności:

1.     Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.

2.     Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniach na terenie miasta oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń.

3.     Wysyłanie do służb, inspekcji i straży komunikatów oraz ostrzeżeń o możliwości bądź wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń.

4.     Zapewnianie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom.

5.     Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, działań zapobiegawczych oraz koordynacji tych zadań i przedsięwzięć.

6.     Utrzymywanie stałej łączności oraz współpracy z wojewódzkim, powiatowym i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego.

7.     Alarmowanie kadry Urzędu Miejskiego oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń.

8.     Prowadzenie rejestracji zdarzeń za pomocą monitoringu wizyjnego.

9.     Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w warunkach zastosowania postępowania uproszczonego.

§ 47

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - ZK:  

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

10.  Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.

11.  Przygotowanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.

12.  Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej miasta Zawiercia.

13.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

14.  Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji ludności.

15.  Współdziałanie w zakresie zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

16.  Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji
i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.

17.  Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności, obrony cywilnej i w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

18.  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

19.  Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.

20.  Opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej pod kątem wymogów obrony cywilnej.

21.  Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

22.  Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Prezydenta Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

23.  Zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu.

24.  Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.

25.  Koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.

26.  Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Zawiercia.

27.  Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

28.  Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

29.  Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

30.  Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja planów operacyjnych związanych z przygotowaniami obronnymi państwa.

31.  Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz Zastępczego Miejsca Pracy.

32.  Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta.

33.  Koordynowanie działalności wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych
i nadzorowanych w zakresie realizacji spraw obronnych.

34.  Współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony mieszkańców miasta.

35.  Prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.

36.  Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji oraz udział w pracy Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.

37.  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby wojskowej.

38.  Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej i szkolenie kurierów.

39.  Udział w treningach Akcji Kurierskiej organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.

40.  Koordynowanie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi, kulturalnymi odbywającymi się na terenie gminy Zawiercie.

41.  Przyjmowanie zgłoszeń masowej imprezy sportowej, artystycznej lub rozrywkowej oraz wydawanie decyzji zezwalającej na odbycie się w/w imprez.

42.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 48

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej - WOŚGM

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

1.     Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody w tym w szczególności z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz z zakresu form ochrony przyrody.

2.     Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz
z pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.

3.     Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz opiniowanie z zakresu dzierżawy obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich.

4.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.

5.     Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.     Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

7.     Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia
w zakresie gospodarki wodnej.

8.     Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń od użytkowników urządzeń lub instalacji,
której emisja nie wymaga zezwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.

9.     Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.

10.  Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadkach działalności negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.

11.  Przyjmowanie pozwoleń wydanych przez inne organy z zakresu gospodarki odpadami i ich przemieszczania.

12.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji
i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie
nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy.

13.  Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

14.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

15.  Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.

16.  Przekazywanie generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania
na środowisko.

17.  Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.

18.  Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych.

19.  Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.

20.  Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

21.  Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

22.  Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.

23.  Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego

24.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.

25.  Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

26.  Współpraca z samorządem rolniczym, w tym w szczególności w zakresie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych.

27.  Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

28.  Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

29.  Koordynowanie działań komisji ds. szacowania strat w rolnictwie.

30.  Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie prawa ochrony środowiska.

31.  Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

32.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

33.  Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym m.in. w zakresie programu ochrony powietrza).

34.  Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

35.  Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

36.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

37.  Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

38.  Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

39.  Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.

40.  Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

41.  Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

42.  Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

43.  Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

44.  Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

45.  Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.

46.  Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.

47.  Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

48.  Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

49.  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie
z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

50.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.

51.  Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego
w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.

52.  Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi.

53.  Sprawdzanie przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków czy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

54.  Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

55.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej działa
Referat Gospodarki Komunalnej podporządkowany Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej.

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej - RGK należy w szczególności:

1.   Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców).

2.   Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie wykazów dotyczących rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.   Opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

4.   Przyjmowanie informacji za korzystanie ze środowiska.

5.   Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

6.   Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7.   Prowadzenie spraw w przypadkach braku umowy na odbieranie odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych oraz w przypadkach braku umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dla nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

8.   Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja.

9.   W przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań w sprawach wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poszczególnych kontach właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

11. Wystawianie upomnień, postanowień i decyzji z zakresu księgowości.

12. Prowadzenie księgowości analitycznej Referatu.

13. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zaległość lub brak zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. W przypadku nie uiszczenia opłaty przez mieszkańca - prowadzenie egzekucji w oparciu
o przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

15. Organizowanie zbiórki przeterminowanych leków - wybór wykonawcy.

16. Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli - przygotowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę.

17. Udostępnienie na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji
z zakresu gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa.

18. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

19. Organizowanie konkursów ekologicznych kierowanych dla dzieci i młodzieży (konkurs - zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii suchych, konkursy tematyczne z recyklingu).

20. Administrowanie serwisem internetowym poświęconym gospodarce odpadami komunalnymi oraz przygotowanie informacji celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

21. Uzupełnianie bazy azbestowej na podstawie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska.

22. Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Referatu.

23. Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 49

Wydział Inwestycji i Projektów - WIP

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Projektów należy w szczególności:

1.   Przygotowanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej.

2.   Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych miasta.

3.   Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz
z planami rzeczowo-finansowymi.

4.   Opracowywanie dokumentacji projektowej.

5.   Przygotowywanie wymaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru budowlanego, dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, w tym nie wymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu.

6.   Przygotowanie inwestycji w zakresie opracowywania projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

7.   Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców     na rzecz Gminy.

8.   Kontrola realizacji umów z wykonawcami, a w przypadku ich przekroczenia naliczanie kar umownych i ich egzekwowanie.   

9.   Udział w przekazywaniu placu budowy oraz w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych.

10. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw
w ramach gwarancji i rękojmi.

11. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych.

12. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności Wydział.

13. Udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

1)      przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2)      wykonawstwo robót budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

14. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Miasta.

15. Rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.         

16. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz realizacji dochodów.

17. Wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

18. Koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w realizację Projektu.

19. Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.    

20. Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.

21. Opracowywanie i przekazywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.

22. Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych - montażowych określonych Projektem.

23. Realizacja zadań związanych z rozliczeniem Projektu Gospodarka Ściekowa.

24. Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji projektów oraz udzielanie informacji o projekcie.

25. Zapewnienie obsługi przedsięwzięcia Funduszu Spójności "Gospodarka ściekowa Zawiercia"  do końca okresu trwałości projektu.

26. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

§ 50

Wydział Promocji, Kultury i Sportu - WPKS

Do zakresu działania Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

1.     Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promocyjnych.

2.     Promowanie i utrzymywanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz portali społecznościowych.

3.     Prowadzenie w ramach Centrum Informacji Miejskiej: punktu informacji miejskiej, punktu informacji turystycznej i punktu informacji kulturalnej.

4.     Udział miasta w targach turystycznych w kraju i za granicą.

5.     Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi.

6.     Przygotowanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji miasta.

7.     Stały benchmarking i poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

8.     Administrowanie billbordami miejskimi.

9.     Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania Gminy.

10.  Planowanie, koordynacja i nadzór nad kampaniami promocyjnymi, informacyjnymi i społecznymi.

11.  Przygotowywanie materiałów promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.

12.  Redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, albumy i książki).

13.  Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia właściwego i rzetelnego przepływu informacji o działalności Urzędu i jego kierownictwa, a także w celu kreowania pozytywnego wizerunku.

14.  Przygotowanie, redagowanie informacji i materiałów prasowych.

15.  Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe, w tym przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze miasta.

16.  Organizowanie konferencji prasowych.

17.  Obsługa prasowa sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, obsługa administracyjna Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta oraz spotkań, wizyt gości itp.

18.  Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

19.  Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi, turystycznymi, szkołami itp. w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych gminy.

20.  Współorganizowanie spotkań, imprez, uroczystości i konferencji z udziałem organów gminy.

21.  Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

22.  Prowadzenie dokumentacji wydarzeń organizowanych przez miasto.

23.  Przygotowywanie postępowań w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie.

24.  Przygotowanie prac komisji konkursowych.

25.  Rozliczanie organizacji z przyznanych dotacji - analiza sprawozdań i przeprowadzanie kontroli realizowanych umów.

26.  Przygotowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji.

27.  Przygotowywanie spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

28.  Organizowanie szkoleń i spotkań dla organizacji pozarządowych.

29.  Obsługa miejskiego systemu informacji.

30.  Promocja Karty Dużej Rodziny i Zawierciańskiego Seniora.

31.  Współpraca przy przygotowywaniu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji.

32.  Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.

33.  Współpraca ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad artystami i realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w kraju i za granicą.

34.  Realizacja polityki kulturalnej miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych i kulturalnych.

35.  Prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

36.  Opracowanie rekomendacji do programów dotacyjnych, wniosków do odznaczeń, wyróżnień i nagród kierowanych do kapituł organów administracji rządowej, samorządowej, fundatorów w zakresie zadań związanych z dziedzictwem kulturowym, kulturą, sportem i turystyką.

37.  Przygotowywanie postępowań w zakresie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

38.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz stypendiów sportowych.

39.  Rozliczanie organizacji z przyznanych dotacji w ramach konkursów na rozwój sportu - analiza sprawozdań i przeprowadzanie kontroli realizowanych umów.

40.  Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.

41.  Prowadzenie zadań Kapituły Konkursu Laureatów Zawiercia.

42.  Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta oraz Zawierciańskiej Rady Seniorów.

43.  Przyjmowanie zgłoszeń imprezy kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej nie będącej imprezą masową.

44.  Przyjmowanie wniosków dotyczących objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie.

45.  Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem okolicznościowych wyróżnień honorowych w postaci statuetki "Zasłużony dla miasta Zawiercie".

46.  Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci oraz grobami wojennymi.

47.  Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału. 

§ 51 

Referat Kontroli Wewnętrznej  - RKW


Do zakresu działania Referatu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1.   Opracowanie rocznych planów kontroli, w tym kontroli kompleksowych, problemowych oraz sprawdzających w Urzędzie i jednostkach podległych.

2.   Przeprowadzanie kontroli działania w odniesieniu do realizacji celów komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek .

3.   Sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów kontroli.

4.   Przeprowadzanie kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

5.   Koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez organy kontroli zewnętrznej.

6.   Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań referatu.

§ 52 

Audytor wewnętrzny - AW

Do zakresu działania Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1.   W zakresie audytu:

a)     ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych,

b)    przeprowadzanie zadań zapewniających,

c)     wykonywanie czynności doradczych,

d)    przeprowadzanie czynności sprawdzających,

e)     przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych,

f)     sporządzanie rocznego planu audytu,

g)    sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

h)     ocena kontroli zarządczej w audytowanych obszarach.

2.   Czynności doradcze w procesie ustalania celów i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim poprzez:

a)     współpracę z kierownikami komórek Urzędu w procesie ustalania priorytetowych celów
i  ryzyk z nim związanych,

b)    pomoc w określaniu sposobów postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem,

c)     współpracę z kierownikami komórek Urzędu w procesie monitoringu i przeglądu systemów realizacji celów i zarządzania ryzykiem,

d)    prowadzenie urzędowego rejestru ryzyk.

3.   Weryfikacja składanych "Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej" oraz prezentowanie wyników Prezydentowi Miasta.

4.   Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań.

§ 53

Pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - PA
         

Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii należy w szczególności:

1.   Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i narkomanii i opracowywania metod ich rozwiązywania na terenie gminy.

2.   Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi corocznego projektu "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii".

3.   Przygotowanie planu finansowego do "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii".

4.   Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu.

5.   Koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.

6.   Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

7.   Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.

8.   Przygotowywanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

9.   Wprowadzenie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

10. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań.

§ 54

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  - PI

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1.     Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Kancelarią Informacji Niejawnych.

2.     Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

3.     Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

4.     Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

5.     Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

6.     Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych, a także osób wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

7.     Przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

8.     W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zawiadamia niezwłocznie również ABW.

9.     Opracowywanie i uaktualnianie następujących dokumentów:

1)     "Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zawierciu", w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

2)     instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

10.  Sprawowanie nadzoru nad ochroną systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, a w szczególności:

1)     zapewnieniem przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, w tym właściwego i bezpiecznego obiegu dokumentów oraz informatycznych nośników danych,

2)     zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego obszarów, w których usytuowane są systemy teleinformatyczne,

3)     organizacją i prowadzeniem szkoleń użytkowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 55

Pełnomocnik ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego - PTZ

Do obsługi zadań Pełnomocnika ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego utworzone zostaje Biuro Pełnomocnika ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego - BPTZ

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego i Biura Pełnomocnika ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego należy w szczególności:

1.     Sprawy związane z planowaniem rozwoju transportu, organizowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

2.     W zakresie spraw związanych z planowaniem rozwoju transportu:

1)     podejmowanie wszelkich czynności związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją  planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego;

2)     podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego.

3.     W zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego:

1)     badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

2)     zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:

-         standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

-         korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

-         funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

-         funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,

-         systemu informacji dla pasażera;

3)     określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;

4)     pobieranie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest Organizator, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości Organizatora;

5)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Organizator, udostępnionych dla Operatorów
i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6)     określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Organizator, udostępnionych dla wszystkich Operatorów i Przewoźników oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie
z tych obiektów;

7)     przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

8)     ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez Operatora
w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

9)     wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

10)  wydawanie operatorom zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez nich uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej,

11)  sporządzanie corocznych sprawozdań z zakresu publicznego transportu zbiorowego i przekazywanie ich marszałkowi województwa śląskiego.

4.     W zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym :

1)     negocjowanie i przedkładanie Prezydentowi do zatwierdzania zmian
do zawartej umowy wykonawczej z Operatorem;

2)     ocena i kontrola realizacji przez Operatora (oraz Przewoźników) usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

3)     kontrola nad przestrzeganiem przez Operatora (oraz Przewoźników) zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

4)     współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

5)     analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających
z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

6)     dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;

7)     zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji
w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

8)     administrowanie systemem informacji dla pasażera.

5.     Wykonywanie innych obowiązków w zakresie planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o transporcie drogowym, ustawie Prawo przewozowe oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007.

6.     Publikacja porozumień komunalnych dotyczących realizacji publicznego transportu zbiorowego.

7.     Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań.

Załączniki

Bezpośrednie podporządkowanie komórek urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat organizacyjny (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2016-10-25 09:16:46
Wprowadził do systemu:Izabela Łapaj
Data wprowadzenia:2016-11-28 09:17:00
Opublikował:Izabela Łapaj
Data publikacji:2016-11-28 10:02:52
Ostatnia zmiana:2017-08-08 09:12:46
Ilość wyświetleń:468
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij