Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej - RGK

Kierownik: Katarzyna Kaziród

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel: (32) 67 223 40

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej – RGK należy w szczególności:

1.      Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców) oraz prowadzenie postępowań
w sprawie naliczenia kar za nieterminowe lub nierzetelne składanie sprawozdań przedsiębiorców.

2.      Prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku, recyklingu poszczególnych frakcji oraz innych kar wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.      Kontrola obowiązków  spoczywających na przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie posiadanych wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz odbierających  nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości na podstawie posiadanych zezwoleń – w przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy
w terenie.

4.      Przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska, w terminie do 31 marca roku następnego za rok poprzedni.

5.      Opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i udostępnienie analizy w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.      Przekazywanie Marszałkowi Województwa Śląskiego wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, w terminie do końca stycznia roku następnego za rok poprzedni.

7.      Weryfikacja wniosków o informację publiczną z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i udzielanie odpowiedzi na wnioski. 

8.      Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, corocznie w terminie do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.

9.      Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10.    Prowadzenie spraw w przypadkach braku umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
z nieruchomości niezamieszkałych oraz w przypadkach braku umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dla nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

11.    Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja.

12.    W przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.    Księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poszczególnych kontach właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

14.    Wystawianie postanowień i decyzji z zakresu księgowości.

15.    Prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.

16.    Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zaległość lub brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17.    Rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ordynacja podatkowa. 

18.    W przypadku nie uiszczenia opłaty przez mieszkańca - prowadzenie egzekucji w oparciu 
o przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

19.    Organizowanie zbiórki przeterminowanych leków - wybór wykonawcy.

20.    Zapewnienie odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - przygotowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówienia przez wyłonionych Wykonawców.

21.    Prowadzenie kontroli na nieruchomościach w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i egzekwowanie tych obowiązków od właścicieli nieruchomości.

22.    Udostępnienie na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji 
z zakresu gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa.

23.    Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

24.    Organizowanie konkursów ekologicznych kierowanych dla dzieci i młodzieży (konkurs - zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii suchych, konkursy tematyczne z recyklingu) oraz akcji takich jak „Sprzątanie świata”.

25.    Administrowanie serwisem internetowym www.czystagmina.zawiercie.eu poświęconym gospodarce odpadami komunalnymi oraz prowadzenie oficjalnego profilu Referatu na portalu społecznościowym.

26.    Uzupełnianie bazy azbestowej na podstawie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

27.    Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

28.    Prowadzenie ewidencji firm zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

29.    Zakup koszy na psie odchody oraz koszy ulicznych do selektywnego zbierania odpadów.

30.    Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Referatu.

31.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Referatu.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 14:12:20
Wprowadził do systemu:Izabela Łapaj
Data wprowadzenia:2016-09-08 14:12:23
Opublikował:Izabela Łapaj
Data publikacji:2016-09-08 14:12:41
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:42:45
Ilość wyświetleń:1586
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij