Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 49/1, karta mapy 18, obręb Zawiercie

Zawiercie, dnia 17.06.2016 r.

Nr WNMK.6840.31.6.15.RP

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Zawierciu o nr ew. 49/1, karta mapy 18, obręb Zawiercie

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Nr ew. działki 49/1, karta mapy 18, obręb Zawiercie

·         Powierzchnia nieruchomości: 902 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00073535/3

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIVb, ŁIV

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Ręby o nawierzchni utwardzonej szutrem. Dostępne są następujące media: gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja. Przez działkę przebiega gazociąg. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości od strony północnej znajduje się ciek wodny. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, znajdują się na niej tuje. Ogrodzenie oraz tuje stanowią własność byłego dzierżawcy i nie są przedmiotem sprzedaży, zostaną usunięte po zamknięciu przetargu.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Stawki i tereny przemysłowo – składowe, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XV/174/07 z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 198, poz. 3844) przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „3MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej, „3RZ” – tereny trwałych użytków zielonych.

·         Kształt działki: mocno wydłużony, zbliżony do prostokąta.

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 68.800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych w tym podatek VAT w wysokość 23% został doliczony do części nieruchomości objętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN, część działki objęta w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3RZ jest zwolniona z podatku VAT)

·         Wadium: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 13 lipca 2016 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.      Dowodu wpłaty wadium.

2.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.      W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

4.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Załączniki

ogłoszenie dz. 49_1 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie rozdzielność majątkowa (13.7kB) Zapisz dokument  
oświadczenie wspólność majątkowa (13.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Robert Peciak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Peciak
Data wprowadzenia:2016-06-17 09:07:25
Opublikował:Robert Peciak
Data publikacji:2016-06-17 09:10:43
Ostatnia zmiana:2016-06-17 09:10:53
Ilość wyświetleń:453

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij