Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Agencja Rozwoju Zawiercia

Dyrektor : Maciej Zaremba

siedziba: ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel:(32) 494 13 33

http://bip.park.zawiercie.eu

Statut Agencji Rozwoju Zawiercia

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania

§ 1. Agencja Rozwoju Zawiercia, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Agencją” działa
na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

- niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. Agencja jest jednostką budżetową Gminy Zawiercie.

§ 3. Agencja nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Siedziba Agencji znajduje się w Zawierciu, pod adresem ul. Technologiczna 15.

Rozdział 3.
Cel i przedmiot działania.

§ 5. Celem działania Agencji jest promowanie miasta Zawiercia, propagowanie i reklamowanie jego walorów inwestycyjnych, gospodarczych, krajobrazowych celem ożywienia rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Zawiercie.

§ 6. Przedmiotem działania Agencji jest :

- opracowywanie założeń programu wsparcia rozwoju gospodarczego Gminy Zawiercie oraz tworzenie warunków do ich wdrażania;

- opracowywanie i promowanie ofert inwestycyjnych związanych z majątkiem gminy Zawiercie;

- udzielanie pomocy podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie gminy oraz podmiotom zamierzającym prowadzić taką działalność na terenie gminy;

- prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i doradczej związanej z celami statutowymi;

- zarządzanie terenami i obiektami inwestycyjnymi przekazanymi przez gminę;

- pełnienie funkcji instytucji otoczenia biznesu;

- promowanie postaw innowacyjności i przedsiębiorczości;

- inicjowanie działań i projektów we współpracy z placówkami oraz instytucjami i organizacjami naukowymi na rzecz promowania i wdrażania innowacji oraz transferu wiedzy do biznesu;

- kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy;

- współpraca z mediami, organizacjami gospodarczymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych;

- przygotowywanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji oferty inwestycyjnej miasta dla gmin, instytucji, organizacji zewnętrznych przedsiębiorców;

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i wydziałami Urzędu Miasta, a także instytucjami i firmami zewnętrznymi w zakresie celów statutowych agencji;

- organizacja uczestnictwa gminy w wystawach i targach krajowych i zagranicznych w zakresie promowania oferty inwestycyjnej zgodnie z celami statutowymi;

- prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez organy gminy w tym opracowywanie analiz i programów gospodarczych;

- opracowywanie planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Miasta Zawiercia, Strategii Promocji Gospodarczej Zawiercia;

- koordynacja i prowadzenie zlecanych zewnętrznie analiz, prognoz, opracowań i innych projektów badawczych w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Zawiercia;

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i wydziałami Urzędu Miasta w zakresie działań promocyjnych z partnerami zagranicznymi;

- prowadzenie Biura Obsługi Inwestora oraz współpraca z Centrum Informacji Miejskiej.

Rozdział 4.
Organizacja Agencji

§ 7. 1. Agencja podlega Prezydentowi Miasta Zawiercia, który sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jej działalnością.

2. Agencją kieruje Dyrektor Agencji, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Agencji.

4. Dyrektor sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej.

5. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie ustalonym planem rzeczowo finansowym.

6. Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za prawidłowe wykonywania zadań przez Agencję.

7. Dyrektor Agencji podejmuje decyzje w sprawach Agencji samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa

i w celu wykonania zadań Agencji, w ramach udzielonego mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

8. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz innych pracowników. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Agencji.

§ 8. 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora Agencji należy w szczególności:

- realizacja zadań określonych w § 5 i 6 Statutu;

- opracowywanie planów finansowych i rzeczowych Agencji;

- zarządzanie środkami finansowymi Agencji;

- prawidłowe gospodarowanie mieniem Agencji;

- wykonuje w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Agencji;

- określanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych;

- organizacja, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej.

2. Dyrektor Agencji składa Radzie Miejskiej w Zawierciu coroczne sprawozdanie z działalności Agencji.

§ 9. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Agencji określa Regulamin Organizacyjny Agencji, zatwierdzany na wniosek Dyrektora Agencji przez Prezydenta Miasta Zawiercia.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Agencji stanowi plan dochodów i wydatków, ustalany zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

3. Agencja pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Agencji z budżetem miasta sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.

§ 11. Oświadczenia woli Dyrektora Agencji dotyczące zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Agencji lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Agencji, a nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące jednostek sektora finansów publicznych.

2. Dyrektor Agencji ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

3. Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę Miejską w Zawierciu, w tym samym trybie co jego nadanie.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2015-06-15 15:05:21
Wprowadził do systemu:Dominika Słomka
Data wprowadzenia:2015-06-15 15:05:24
Opublikował:Dominika Słomka
Data publikacji:2015-06-15 15:07:43
Ostatnia zmiana:2019-01-02 14:53:16
Ilość wyświetleń:3639
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij